informacja

Świetlica

świetlica w Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce

Świetlica czynna jest w godzinach :
7:30 – 16:30

Nauczyciele pracujący w świetlicy:
♦ Ewa Niemczyk
♦ Anita Pruszko-Zienkiewicz
♦ Marlena Drężek
♦ Justyna Wiska

Cele i zadania świetlicy:

Cel główny:
Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły oraz umożliwienie korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Cele szczegółowe:
1. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych szkoły.
2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno-moralnej (wychowanie do wartości).
3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
4. Wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wyrabianie nawyków kulturalnej zabawy i sportu.
5. Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu.
6. Rozbudzanie, rozwój zainteresowań i zdolności, a także dociekliwości poznawczej.
7. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej wychowanków.
8. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.
9. Wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Zadania świetlicy:
1. Zapewnienie wychowankom opieki w czasie godzin ustalonych w porozumieniu z rodzicami/opiekunami.
2. Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.
3. Przybliżanie zasad i wartości w nawiązaniu do osoby patrona szkoły Jana Pawła II.
4. Organizowanie korzystania z wyżywienia – obiady szkolne.
5. Integrowanie dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z uczniami innych narodowości zgodnie z mottem „Jesteśmy inni, lecz wszyscy zasługujemy na szacunek”.
6. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania poprzez dostarczenie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, teatralnej).
7. Organizowanie konkursów świetlicowych, szkolnych i międzyszkolnych dających możliwości szerszego udziału uczniów w życiu szkoły oraz prezentacji w środowisku lokalnym.
8. Systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
9. Ukazywanie sposobów rozwiązywania konfliktów, nieporozumień w celu przeciwdziałania przemocy i zachowaniom agresywnym.
10. Kultywowanie tradycji i zwyczajów.

Zajęcia prowadzone w ramach zajęć świetlicowych:
W ramach świetlicy realizowane są następujące zajęcia wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego:
1. Zajęcia rozwijające słuch, mowę i myślenie (zabawy słowne, czytanie i analiza wierszy, opowiadań, rozmowy, pogadanki, układanie krótkich rymowanek).
2. Zajęcia kształtujące umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy ogólnej (konkursy, układanie i rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, gry dydaktyczne, tematyczne, quizy).
3. Zajęcia rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, ćwiczenia grafomotoryczne, układanki, przeplatanki, malowanie farbami – palcami i pędzlem, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wyklejanie, wydzieranie, sklejanie).
4. Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną i koordynację ruchową oraz kształtujące zasadę fair-play (zabawy ruchowe, bieżne, skoczne, równoważne, ćwiczenia gimnastyczne).
5. Zajęcia wzbogacające ekspresję twórczą (wymyślanie bajek, opowiadań, dokańczanie historyjek, zdań, wykonywanie prac plastycznych, zabawy konstrukcyjne, tematyczne).
6. Zajęcia pogłębiające wiedzę o świecie, kulturze, przyrodzie (spotkania z interesującymi osobami, przekazywanie informacji, oglądanie filmów edukacyjnych).
7. Zajęcia stymulujące logiczne myślenie (zabawy matematyczne, gry planszowe, szachy, warcaby, rozwiązywanie łamigłówek).
8. Zajęcia wyciszająco – relaksujące (relaks przy muzyce, wypoczynek na dywanie, masażyki).