Świetlica

Świetlica czynna jest w godzinach

7:30 – 16:30

Nauczyciele pracujący w świetlicy

 • Ewa Niemczyk
 • Anita Pruszko-Zienkiewicz
 • Marlena Drężek
 • Justyna Wiska

Regulamin świetlicy

Cele i zadania świetlicy

Cel główny

Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły oraz umożliwienie korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Cele szczegółowe

 1. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych szkoły.
 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno-moralnej (wychowanie do wartości).
 3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wyrabianie nawyków kulturalnej zabawy i sportu.
 5. Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu.
 6. Rozbudzanie, rozwój zainteresowań i zdolności, a także dociekliwości poznawczej.
 7. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej wychowanków.
 8. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.
 9. Wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Zadania świetlicy

 1. Zapewnienie wychowankom opieki w czasie godzin ustalonych w porozumieniu z rodzicami/opiekunami.
 2. Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.
 3. Przybliżanie zasad i wartości w nawiązaniu do osoby patrona szkoły Jana Pawła II.
 4. Organizowanie korzystania z wyżywienia – obiady szkolne.
 5. Integrowanie dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z uczniami innych narodowości zgodnie z mottem „Jesteśmy inni, lecz wszyscy zasługujemy na szacunek”.
 6. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania poprzez dostarczenie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, teatralnej).
 7. Organizowanie konkursów świetlicowych, szkolnych i międzyszkolnych dających możliwości szerszego udziału uczniów w życiu szkoły oraz prezentacji w środowisku lokalnym.
 8. Systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 9. Ukazywanie sposobów rozwiązywania konfliktów, nieporozumień w celu przeciwdziałania przemocy i zachowaniom agresywnym.
 10. Kultywowanie tradycji i zwyczajów.

Zajęcia prowadzone w ramach zajęć świetlicowych

W ramach świetlicy realizowane są następujące zajęcia wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego:

 1. Zajęcia rozwijające słuch, mowę i myślenie (zabawy słowne, czytanie i analiza wierszy, opowiadań, rozmowy, pogadanki, układanie krótkich rymowanek).
 2. Zajęcia kształtujące umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy ogólnej (konkursy, układanie i rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, gry dydaktyczne, tematyczne, quizy).
 3. Zajęcia rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, ćwiczenia grafomotoryczne, układanki, przeplatanki, malowanie farbami – palcami i pędzlem, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wyklejanie, wydzieranie, sklejanie).
 4. Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną i koordynację ruchową oraz kształtujące zasadę fair-play (zabawy ruchowe, bieżne, skoczne, równoważne, ćwiczenia gimnastyczne).
 5. Zajęcia wzbogacające ekspresję twórczą (wymyślanie bajek, opowiadań, dokańczanie historyjek, zdań, wykonywanie prac plastycznych, zabawy konstrukcyjne, tematyczne).
 6. Zajęcia pogłębiające wiedzę o świecie, kulturze, przyrodzie (spotkania z interesującymi osobami, przekazywanie informacji, oglądanie filmów edukacyjnych).
 7. Zajęcia stymulujące logiczne myślenie (zabawy matematyczne, gry planszowe, szachy, warcaby, rozwiązywanie łamigłówek).
 8. Zajęcia wyciszająco – relaksujące (relaks przy muzyce, wypoczynek na dywanie, masażyki).