Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19

obowiązuje od 1 września 2021 roku

Zasady ogólne

 1. Od 1 września 2021 r. szkoła będzie prowadziła zajęcia w systemie stacjonarnym (tradycyjnym) dla uczniów klas I-VIII.
 2. Zajęcia lekcyjne będą prowadzone w miarę możliwości w jednej sali lekcyjnej.
 3. Do szkoły na zajęcia lekcyjne przychodzą uczniowie zdrowi (bez objawów chorobowych – kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała). Uczniowie z objawami choroby będą oczekiwali na przybycie rodzica lub opiekuna w oddzielnej sali.
 4. Uczniowie do szkoły wchodzą w maseczce zakrywającej nos i usta. Rodzice mają obowiązek zaopatrzenia dzieci w maseczki do stosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.
 5. Uczniowie ustawiają się w kolejce do wejść określonych przez dyrektora szkoły, zachowując dystans społeczny min. 1,5 metra od innych uczniów.
 6. Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują dłonie.
 7. Uczniowie zostawiają wierzchnie ubranie i obuwie w wyznaczonym dla każdej klasy boksie w szatni następnie przechodzą pod salę lekcyjną, w której będą odbywać się zajęcia zgodnie z planem lekcji.
 8. Po wejściu do sali lekcyjnej mogą zdjąć maseczkę ochronną.
 9. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy międzylekcyjne dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Grupa spędza czas pod opieką nauczyciela. Nauczyciel ma obowiązek dbania o zapobieganie kontaktowania się uczniów klasy z innymi uczniami.
 10. Lekcje wychowania fizycznego odbywać się będą przede wszystkim na boisku szkolnym. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 11. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie zakładają maseczki ochronne i przechodzą do szatni. Uczniowie klas I-III przechodzą do szatni pod opieką nauczyciela. Opuszczają szkołę wejściem, którym wchodzili do szkoły.
 12. W czasie trwania zajęć należy często wietrzyć salę lekcyjną, umyć dłonie, zakładać maseczki ochronne w miejscach wspólnych (korytarze, szatnia).
 13. Wycieczki organizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 14. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły (1 opiekun z dzieckiem) mogą przebywać przed budynkiem szkoły lub w przedsionku wejścia głównego, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, innych uczniów i ich rodziców wynoszący 1,5 metra oraz z zasłoniętymi ustami i nosem.
 15. Wyjścia grupowe można organizować z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 16. Pomieszczenia szkoły, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, opiekuńcze, wychowawcze są sprzątane przy użyciu środków dezynfekcyjnych.
 17. Procedury funkcjonowania szkoły są zawarte w zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 22/2020 w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników.

Zasady bezpiecznego funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych wyznaczonych salach dydaktycznych dla konkretnej grupy uczniów.
 2. Zajęcia prowadzone są w stałych grupach uczniów pod opieką w miarę możliwości jednego nauczyciela.
 3. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów pod nadzorem opiekuna.
 4. W trakcie zajęć uczniowie korzystają ze sprzętów i materiałów edukacyjnych, które nadają się do dezynfekcji.
 5. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 6. Uczniowie mogą korzystać jedynie z własnych podręczników i przyborów, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Przekazywanie pomiędzy uczniami przyborów szkolnych i podręczników jest zabronione.
 7. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 8. Podczas prowadzenia zajęć nauczyciele – wychowawcy, opiekunowie:
  a) pilnują, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi i podręcznikami,
  b) dbają o to, by uczniowie w ramach grupy unikali ścisku, bliskich kontaktów,
  c) dbają o to, aby uczniowie jak najczęściej myli ręce.
 9. Plecaki i ubrania wierzchnie uczniowie przechowują w szatni w wyznaczonym miejscu.
 10. Rodzic lub opiekun odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej oczekuje przed wejściem do budynku Szkoły, a dyżurujący pracownik informuje wychowawcę świetlicy o przybyciu opiekuna.
 11. Szczegółową pracę świetlicy szkolnej określa Regulamin świetlicy.

Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

 1. Szkoła zapewnia wyżywienie uczniom w stołówce szkolnej w czasie ich przebywania na terenie szkoły.
 2. Wydawanie posiłków odbywa się w stołówce szkolnej, zgodnie z ustalonym harmonogramem, z podziałem na grupy zgodnie z zasadą, że w jednym czasie mogą przebywać w stołówce 4 grupy uczniów spożywających posiłki (nie więcej niż 100 osób).
 3. Uczniowie przebywający w stołówce zachowują dystans społeczny wynoszący 1,5 metra oraz zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.
 4. Wymóg zakrywania ust i nosa nie obowiązuje po zajęciu miejsca przy stoliku.\
 5. Każda grupa uczniów zajmuje miejsca siedzące przy wyznaczonym stole.
 6. Odległość między stołami wynosi co najmniej 1,5 metra, a między nimi znajduje się przegroda oddzielająca grupy dzieci.
 7. Dania i produkty wydawane są uczniom przez wyznaczonego pracownika.
 8. Uczniowie klas I-III przychodzą do stołówki i spożywają w niej posiłki pod opieką nauczyciela, który odpowiada za bezpieczeństwo dzieci.
 9. Uczniowie, którzy nie jedzą obiadów przygotowanych przez kuchnię szkolną, mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu w czasie pobytu swojej grupy w stołówce szkolnej.
 10. Nauczyciel bezwzględnie przestrzega godzin wydawania posiłków dla grupy uczniów, których ma pod opieką.
 11. Po spożyciu posiłku przez grupę czyszczone są blaty stołów i poręcze krzeseł.
 12. Uczniowie klas IV-VIII spożywają posiłki w trakcie przerw zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych

 1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe odbywają się na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym planem i bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego.
 2. Uczniowie przychodzący na te zajęcia wchodzą do szkoły wejściem bocznym od ul. Blachnickiego znajdującym się przy sali gimnastycznej.
 3. Uczniowie mają bezwzględny zakaz przemieszczania się poza obiekty sportowe przed, w trakcie i po zajęciach.
 4. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Szczególnie zwraca uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zachowania dystansu społecznego, noszenia maseczek ochronnych przez uczniów w miejscach wspólnych.

Zasady wchodzenia do budynku szkoły i korzystania z szatni

1. Głównym wejściem do szkoły od ulicy Blachnickiego wchodzą uczniowie następujących klas:

 • I zmiana – klasa I C, I D, I F, II A, II F, II G, III B, III C, III D, III G
 • II zmiana – klasa I A, I B, I E, I G, II B, II C, II D, II E, III A, III E, III F
 • IV A, IV C, IV D, IV E, IV F, IV G

2. Wejściem od strony boiska wchodzą uczniowie następujących klas:

 • klasy V A, V B, V C, V D, V E, V F, V G
 • klasy VI A, VI B, VI C, VI D
 • klasy VII A, VII C, VII D, VII E, VII F, VII G, VII H, VII i
 • klasy VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G, VIII H, VIII i