Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19

 1. Od 1 września 2020 r. szkoła będzie pracowała w systemie stacjonarnym (tradycyjnym).
 2. Zajęcia lekcyjne będą prowadzone w miarę możliwości w jednej sali lekcyjnej(poza lekcjami języka angielskiego,zajęć komputerowych i wychowania fizycznego).
 3. Do szkoły na zajęcia lekcyjne przychodzą uczniowie zdrowi (bez objawów chorobowych – kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała). Uczniowie z objawami choroby będą oczekiwali na przybycie rodzica lub opiekuna w oddzielnej sali.
 4. Uczniowie przed wejściem do szkoły zakładają maseczkę zakrywającą nos i usta.
 5. Uczniowie ustawiają się w kolejce do wejścia określonego przez dyrektora szkoły, zachowując dystans społeczny min. 1,5 metra od innych uczniów.
 6. Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują dłonie, zmieniają wierzchnie ubranie i obuwie. Następnie przechodzą pod salę lekcyjną, w której będą odbywać się zajęcia zgodnie z planem lekcji.
 7. Po wejściu do sali lekcyjnej mogą zdjąć maseczkę ochronną.
 8. Uczniowie klas IV-VIII spędzają przerwy pod opieką/nauczyciela dyżurującego na korytarzu przylegającym do sali.
 9. Nauczyciele klas I -III organizują przerwy międzylekcyjne dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Grupa spędza czas pod opieką nauczyciela.
 10. Lekcje wychowania fizycznego odbywać się będą przede wszystkim na boisku szkolnym.
 11. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie zakładają maseczki ochronne i pod opieką nauczyciela przechodzą do szatni. Opuszczają szkołę wejściem, którym wchodzili do szkoły.
 12. W czasie trwania zajęć należy często wietrzyć salę lekcyjną, dezynfekować dłonie, zakładać maseczki ochronne w miejscach wspólnych (korytarze, szatnia).
 13. W czasie epidemii nie będą organizowane wycieczki i wyjścia poza szkołę.
 14. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać przed budynkiem szkoły lub w przedsionku wejścia głównego, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, innych uczniów i ich rodziców wynoszący 1,5 metra.
 15. Pomieszczenia szkoły, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, opiekuńcze, wychowawcze są codziennie sprzątane przy użyciu środków dezynfekcyjnych i ozonowane dwa razy w tygodniu.
 16. Procedury funkcjonowania szkoły są zawarte w zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 22/2020wsprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników.