Regulamin uzyskania karty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej,
 • Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, art. 42 (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.)

I. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

 1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami, osiągnęła wymagany wiek 10 lat oraz uzyskała pisemną zgodę rodziców (w szczególnych przypadkach wystarczająca jest zgoda jednego rodzica) /opiekuna prawnego.
 2. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy IV w ramach przedmiotu technika, realizując podstawę programową kształcenia ogólnego zawierającą treści umożliwiające zdobycie niezbędnych wiadomości i umiejętności. Uczniowie z klas V-VIII przygotowują się do uzyskania karty rowerowej we własnym zakresie, przy czym mogą skorzystać z pomocy nauczyciela szkolącego po uprzednim ustaleniu zakresu pomocy przez zainteresowane strony.
 3. Przystąpienie do egzaminu na Kartę Rowerową nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu technika, jednak treści przekazywane na lekcjach są dla wszystkich uczniów obowiązujące.
 4. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem odbywane są indywidualnie przez uczniów pod opieką rodziców/prawnych opiekunów oraz w miarę możliwości na lekcjach wychowania fizycznego.
 5. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel wychowania komunikacyjnego posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego uprawniony przez dyrektora szkoły.
 6. Sprawdzanie niezbędnych umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową odbywa się podczas zajęć szkolnych i przebiega w dwóch etapach: sprawdzian wiedzy teoretycznej (na lekcjach techniki) oraz sprawdzian umiejętności praktycznych.
 7. Sprawdzian teoretyczny przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru, który zawiera pytania o następującej tematyce:
  – ogólne przepisy ruchu drogowego,
  – znaki i sygnały drogowe i ich hierarchia,
  – podstawowe manewry na drodze,
  – pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach,
  – pierwsza pomoc przedlekarska,
  – budowa i konserwacja roweru.
 8. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne trwa jedną godzinę lekcyjną i składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru; wynik uznaje się za pozytywny, gdy zdający uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia (minimalny pozytywny wynik egzaminu to 20 punktów).
 9. W przypadku nie przystąpienia do sprawdzianu (z uzasadnionych przyczyn) w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do niego w innym terminie wyznaczonym przez szkołę.
 10. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze, odbywającego się na wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu na terenie placówki.
  Sprawdzian praktyczny trwa od 5 do 10 minut dla jednej osoby, składa się maksymalnie z dwóch przejazdów i obejmuje:
  – przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
  – jazda do przodu po wyznaczonym torze, w tym po prostej i po łuku,
  – prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
  – właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe (szczególnie znaki:A-5, A-7, A-8, A-10, A-16, A-17, A-29, B-1, B-2, B-9, B-20, B-21, B-22, C-2, C-4, C-5, C-12, C-13, C-13a, D-1, D-2, D-3, D-6),
  – prawidłowe wykonanie 2 wybranych manewrów spośród następujących: skręt w prawo, w lewo, zawracanie, omijanie, wyprzedzanie, wymijanie, włączanie się do ruchu.
 11. Wynik egzaminu praktycznego uznaje się za pozytywny, jeżeli zdający wykonał prawidłowo co najmniej 90% wyznaczonych manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 12. Uczeń, któremu nie udało się uzyskać uprawnień do kierowania rowerem w trybie zwykłym w danym roku szkolnym może uzyskać je w trybie poprawkowym, w bieżącym roku szkolnym oraz latach kolejnych, aż do momentu ukończenia przez niego szkoły podstawowej. Terminy egzaminów poprawkowych wyznacza nauczyciel egzaminator w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 13. Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin z własnym lub pożyczonym rowerem (szkoła nie dysponuje rowerami) sprawnym technicznie, zaleca się posiadanie wyposażenia obowiązkowego przewidziane przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

II. PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 1. Uczeń ubiegający się o kartę rowerową otrzymuje nieodpłatnie od nauczyciela techniki Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową. (załącznik nr 1)
 2. Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny ma obowiązek czytelne wpisać na druku niezbędne dane regulowane stosownymi przepisami.
 3. Uczeń jest zobowiązany do uzyskania zgody (podpisu) rodzica/ opiekuna prawnego na wydanie karty rowerowej.
  Wpis ten jest jednocześnie oświadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia ucznia do egzaminu i wydania dokumentu.
 4. W przypadku braku wymaganych podpisów uczeń nie może ubiegać się o wydanie karty rowerowej.
 5. Najpóźniej w dniu egzaminu teoretycznego należy złożyć wypełniony arkusz zaliczeń wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym podpisanym na odwrocie. W przypadku niezłożenia dokumentów w terminie uczeń może nie zostać dopuszczony do egzaminu na kartę rowerową.
 6. W terminach wyznaczonych przez szkołę uczeń powinien przystąpić do sprawdzianu teoretycznego i praktycznego oraz uzyskać potwierdzenie wyników pozytywnych w formie podpisów osób upoważnionych.
 7. Na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń dyrektor szkoły wydaje uczniowi nieodpłatnie kartę rowerową.
 8. W przypadku ucznia, który w momencie zdawania egzaminu nie ukończył 10 roku życia, karta rowerowa zostanie wydana po spełnieniu tego warunku.
 9. Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart.
 10. W razie utraty karty rowerowej uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu, który wydawany jest nieodpłatnie.

Opracowała
Sylwia Smolińska