Klasy integracyjne

Nauka w klasie integracyjnej

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce daje szansę dzieciom nauki w klasie integracyjnej.

Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 15:00
Rodzice wnioskujący o umieszczenie dziecka w oddziale integracyjnym, powinni:

 • zadeklarować chęć umieszczenia dziecka w klasie integracyjnej podczas zapisu do szkoły
 • wziąć udział wraz z dzieckiem w spotkaniu informacyjno- diagnostycznym.

Oferujemy

 • naukę w kilku klasach pierwszych w tym w klasie integracyjnej

Proponujemy rozwijanie zainteresowań

 • w zajęciach pozalekcyjnych (koło matematyczne, przyrodnicze, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe , religijne, chór )
 • sekcjach sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, szachy)

Zapewniamy

 • wysoką jakość nauczania
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • wychowanie w duchu prawdy i miłości w oparciu o nauki patrona szkoły Jana Pawła II
 • opiekę świetlicową
 • opiekę logopedy i neurologopedy w nowocześnie wyposażonych gabinetach
 • opiekę psychologa i pedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga,
 • terapeutów wspomagania rozwoju uczniów z autyzmem

Umożliwiamy

 • poznawanie pięknych zakątków kraju
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne
 • wycieczki przedmiotowe
 • lekcje muzealne i warsztatowe
 • spotkania z ciekawymi ludźmi

Klasy integracyjne

Klasy integracyjne działają w naszej szkole już od 16 lat.

Organizacja klasy integracyjnej

Klasa może liczyć do 20 osób, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych (niepełnosprawność pozwalająca na naukę dziecka w klasie szkolnej o czym decyduje orzeczenie PPP).

Rodzice dzieci niepełnosprawnych muszą złożyć podanie wraz z pełną dokumentacją pedagogiczno-psychologiczną oraz medyczną w formie orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Pedagogiczno-Psych.
Pozostałą grupę stanowią dzieci zdrowe, które nie sprawiają kłopotów dydaktycznych ani wychowawczych.

Dwóch nauczycieli
Jeden – nauczyciel prowadzący(w klasach starszych – przedmiotowcy), drugi nauczyciel (olinofrenopedagog) wspomaga uczniów niepełnosprawnych dostosowując zakres treści nauczania do potrzeb i możliwości ucznia oraz czuwa nad ich realizacją.
Do współpracy z klasą integracyjną zaangażowani są specjaliści: logopeda * neurologopeda * surdopedagog * tyflopedagog *psycholog * terapeuta wspomagania ucz. z autyzmem * terapeuta gimnastyki korekcyjnej.

W klasie integracyjnej realizowany jest TEN SAM PROGRAM, jak w każdej innej równoległej klasie!!!

Korzyści

Dziecko pełnosprawne i niepełnosprawne uczące się w klasie integracyjnej:

 • ma większe zaufanie do nauczycieli,
 • odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości,
 • łatwiej nawiązuje z rówieśnikami,
 • ma dobry kontakt z osobami niepełno- sprawnymi,
 • kształtują się w nim pozytywne postawy i więzi psychospołeczne tj. tolerancja, życzliwość, chęć niesienia pomocy, ufność, zaradność, wiara w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
 • wzrasta i wychowuje się przeświad-czeniu o tym, że choć ludzie różnią się od siebie, to nic nie stoi na przesz-kodzie ich wspólnej nauce, zabawie a nawet przyjaźni,
 • staje się bardziej samodzielne,
 • uczy się pozytywnych form zachowań i lepszej komunikacji,
 • walczy z własną nieśmiałością i lękiem
 • uczy się wrażliwości i wyrozumiałości,
 • uczy się nieść pomoc potrzebującym w sposób mądry, a nie wyręczający.

Dla kogo są klasy integracyjne?

Z pozoru odpowiedź jest łatwa. Dla uczniów niepełnosprawnych. Ale czy tylko?
Z doświadczenia wynika, że wielu rodziców zdrowych dzieci szczególnie zabiega o zapisanie dziecka właśnie do klasy integracyjnej. Dlaczego?
Jako powody wymieniają zespół cech, w które chcieliby wyposażyć swoje dzieci.
Mówią, że w klasie integracyjnej dzieci nauczą się tolerancji i szacunku dla innych niezależnie od ich wiedzy, wyglądu i sprawności. Chcą bowiem, by ich dzieci były nie tylko asertywne, ale i pełne empatii.
Dla szkoły takie opinie rodziców starszych uczniów są najlepszą rekomendacją.
Rzeczywiście w klasie integracyjnej rywalizacja ustępuje współpracy.
Oczywiście, nie znaczy to, że w zwykłej klasie uczniowie nie nauczą się szacunku, tolerancji czy współpracy. Ale ta nauka bycia razem będzie miała zupełnie inny wymiar. Bo czy można nauczyć się pływać nie wchodząc do wody Trzeba jednak pamiętać, że klasa integracyjna nie daje zdrowym uczniom żadnych przywilejów prócz przywileju wzrastania w różnorodnym środowisku.

Jak wygląda zwykły dzień nauki w klasie integracyjnej?

Trzeba pamiętać, że w klasie integracyjnej każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, że każdy jest indywidualnością mającą inne możliwości psychofizyczne. Dzieci są więc traktowane indywidualnie, co jest dość elementarną zasadą w teorii dydaktyki i wychowania, ale w klasie integracyjnej koniecznością i oczywistością. Dzięki temu uczniowie wykazujący uzdolnienia czy konkretne zainteresowania mają szansę realizować się i rozwijać już w ramach zajęć.

Praca w klasie, dzięki współpracy dwóch nauczycieli odbywa się na kilku poziomach. Uczniowie tych klas osiągają wysokie wyniki w nauce, są laureatami konkursów i olimpiad międzyszkolnych. Klasy integracyjne uzyskują też wysoką średnią na sprawdzianach klas kończących szkołę oraz zajmują pierwsze miejsca w rankingu na najwyższą średnią w szkole.

W klasach integracyjnych każdy nauczyciel analizując postępy swoich uczniów, ocenia je według indywi-dualnych możliwości dziecka. I dlatego uzyskiwane przez uczniów noty nigdy nie są porównywane.
Klasa integracyjna jest czymś wyjątkowym na tle zwykłych klas.

Rodzic zapisując dziecko do klasy integracyjnej daje mu szansę nauczenia się tolerancji wynikającej nie z poczucia wyższości, nie z litości, ale z szacunku i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka.

Starajmy się, by świat dzieci sprawnych i świat dzieci niepełnosprawnych stawał się jednym bezpiecznym i kolorowym światem.
Dzieci sprawne inaczej są wśród nas. Wierzymy, że klasy integracyjne są szansą także dla dorosłych czy to nauczycieli, czy rodziców zdrowych dzieci na zmianę sposobu patrzenia i traktowania osób niepełnosprawnych.

nauczycielki klasy integracyjnej