Klasy integracyjne

Informujemy, że rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025 będzie trwała w dniach 1-11 marca 2024 r.

Zgłoszenia i wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-15:00.

Wnioski, zgłoszenia i oświadczenia:

 • Zgłoszenia dziecka do klasy (1-8) integracyjnej (z obwodu szkoły) (załącznik 3a)
 • Wniosek o przyjęcie do klasy (1-8) integracyjnej (spoza obwodu szkoły) (załącznik 4a)
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata (załącznik 5)
 • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy (1-8) (załącznik 6)

Przypominamy, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji spełnianego obowiązku szkolnego poza obwodem szkoły

Nauka w klasie integracyjnej

Rodzice wnioskujący o umieszczenie dziecka w oddziale integracyjnym, powinni:

 • zadeklarować chęć umieszczenia dziecka w klasie integracyjnej podczas zapisu do szkoły
 • wziąć udział wraz z dzieckiem w spotkaniu informacyjno-diagnostycznym.

Proponujemy rozwijanie zainteresowań

 • w zajęciach pozalekcyjnych (koło matematyczne, przyrodnicze, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe, religijne, chór)
 • sekcjach sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, szachy)

Zapewniamy

 • wysoką jakość nauczania
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • wychowanie w duchu prawdy i miłości w oparciu o nauki patrona szkoły Jana Pawła II
 • opiekę świetlicową
 • opiekę logopedy i neurologopedy w nowocześnie wyposażonych gabinetach
 • opiekę psychologa i pedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga,
 • terapeutów wspomagania rozwoju uczniów z autyzmem

Umożliwiamy

 • poznawanie pięknych zakątków kraju
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne
 • wycieczki przedmiotowe
 • lekcje muzealne i warsztatowe
 • spotkania z ciekawymi ludźmi

Organizacja klasy integracyjnej

Klasa może liczyć do 20 osób, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych (niepełnosprawność pozwalająca na naukę dziecka w klasie szkolnej o czym decyduje orzeczenie PPP).

Rodzice dzieci niepełnosprawnych muszą złożyć podanie wraz z pełną dokumentacją pedagogiczno-psychologiczną oraz medyczną w formie orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Pedagogiczno-Psych.
Pozostałą grupę stanowią dzieci zdrowe, które nie sprawiają kłopotów dydaktycznych ani wychowawczych.

Dwóch nauczycieli jednocześnie prowadzi zajęcia ze wszystkimi dziećmi – jeden z nich jest nauczycielem prowadzącym w danej chwili (w klasach starszych – przedmiotowcy), a drugi (oligofrenopedagog) wspomaga uczniów z niepełnosprawnością dostosowując zakres treści nauczania do ich potrzeb i możliwości, a także czuwa nad ich realizacją.

Uczniowie uczący się w klasie integracyjnej osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz zdobywają wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych.

Do współpracy z klasą integracyjną zaangażowani są specjaliści:

 • psycholog,
 • pedagog szkolny,
 • logopeda,
 • terapeuta pedagogiczny.

W klasie integracyjnej realizowany jest TAKI SAM PROGRAM, jak w każdej innej równoległej klasie.

Korzyści

Dziecko pełnosprawne i z niepełnosprawnością uczące się w klasie integracyjnej:

 • ma ogromną szansę rozwoju społeczno – emocjonalnego,
 • odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości,
 • ma możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań,
 • kształtują się w nim pozytywne postawy i więzi psychospołeczne tj. tolerancja, życzliwość, chęć niesienie pomocy, ufność, zaradność, wiara w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
 • wzrasta i wychowuje się w przeświadczeniu o tym, że choć ludzie różnią się od siebie, nic nie stoi na przeszkodzie ich wspólnej nauce, zabawie, a nawet przyjaźni,
 • staje się bardziej samodzielne,
 • uczy się pozytywnych form zachowań i lepszej komunikacji,
 • uczy się wrażliwości i wyrozumiałości,
 • czerpie radość i satysfakcję z nauki, zabawy i przebywania wśród rówieśników.

Dla kogo są klasy integracyjne?

Z pozoru odpowiedź jest łatwa. Dla uczniów niepełnosprawnych. Ale czy tylko?
Z doświadczenia wynika, że wielu rodziców zdrowych dzieci szczególnie zabiega o zapisanie dziecka właśnie do klasy integracyjnej. Dlaczego?
Jako powody wymieniają zespół cech, w które chcieliby wyposażyć swoje dzieci.
Mówią, że w klasie integracyjnej dzieci nauczą się tolerancji i szacunku dla innych niezależnie od ich wiedzy, wyglądu i sprawności. Chcą bowiem, by ich dzieci były nie tylko asertywne, ale i pełne empatii.
Dla szkoły takie opinie rodziców starszych uczniów są najlepszą rekomendacją.
Rzeczywiście w klasie integracyjnej rywalizacja ustępuje współpracy.
Oczywiście, nie znaczy to, że w zwykłej klasie uczniowie nie nauczą się szacunku, tolerancji czy współpracy. Ale ta nauka bycia razem będzie miała zupełnie inny wymiar. Bo czy można nauczyć się pływać nie wchodząc do wody.
Trzeba jednak pamiętać, że klasa integracyjna nie daje zdrowym uczniom żadnych przywilejów prócz przywileju wzrastania w różnorodnym środowisku.

Jak wygląda zwykły dzień nauki w klasie integracyjnej?

Trzeba pamiętać, że w klasie integracyjnej każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, że każdy jest indywidualnością mającą inne możliwości psychofizyczne. Dzieci są więc traktowane indywidualnie, co jest dość elementarną zasadą w teorii dydaktyki i wychowania, ale w klasie integracyjnej koniecznością i oczywistością. Dzięki temu uczniowie wykazujący uzdolnienia czy konkretne zainteresowania mają szansę realizować się i rozwijać już w ramach zajęć.

Praca w klasie, dzięki współpracy dwóch nauczycieli odbywa się na kilku poziomach. Uczniowie tych klas osiągają wysokie wyniki w nauce, są laureatami konkursów i olimpiad międzyszkolnych. Klasy integracyjne uzyskują też wysoką średnią na sprawdzianach klas kończących szkołę oraz zajmują pierwsze miejsca w rankingu na najwyższą średnią w szkole.

W klasach integracyjnych każdy nauczyciel analizując postępy swoich uczniów, ocenia je według indywidualnych możliwości dziecka. I dlatego uzyskiwane przez uczniów noty nigdy nie są porównywane.
Klasa integracyjna jest czymś wyjątkowym na tle zwykłych klas.

Rodzic zapisując dziecko do klasy integracyjnej daje mu szansę nauczenia się tolerancji wynikającej nie z poczucia wyższości, nie z litości, ale z szacunku i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka.

Starajmy się, by świat dzieci sprawnych i świat dzieci niepełnosprawnych stawał się jednym bezpiecznym i kolorowym światem.
Dzieci sprawne inaczej są wśród nas. Wierzymy, że klasy integracyjne są szansą także dla dorosłych czy to nauczycieli, czy rodziców zdrowych dzieci na zmianę sposobu patrzenia i traktowania osób niepełnosprawnych.

nauczycielki klasy integracyjnej