Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych

Niniejszy regulamin dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Uczeń

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji.
 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki oraz rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
 4. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu, tj. w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw, pobytu w świetlicy, a także przed i po skończonych zajęciach.
 5. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć i schować telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny. W czasie pobytu na terenie szkoły telefon i inne urządzenia mają być wyłączone i schowane do plecaka/torby), dotyczy to również słuchawek.
 6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela lub innego pracownika szkoły może skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz wychowawców klas (w czasie przerw śródlekcyjnych).
 7. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.
 8. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.
 10. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego w bibliotece i czytelni szkolnej.
 11. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.

Nauczyciel

 1. Nauczyciel ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy podczas lekcji.
 2. Nauczyciela obowiązuje również całkowity zakaz używania komórki na lekcji oprócz przypadków wymienionych w regulaminie.
 3. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami zasady korzystania z telefonów komórkowych na lekcji, jeśli stanowią one pomoc dydaktyczną.

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu

 1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje odebranie telefonu (wyłączonego) i złożenie go do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły.
  a) Po stwierdzeniu naruszenia wyżej wymienionych zasad przez ucznia, nauczyciel zabiera aparat i do zakończenia danych zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie, podczas przerwy międzylekcyjnej nauczyciel oddaje telefon do „depozytu”.
  b) Uwagi o stanie technicznym telefonu zostaną zapisane (widoczne uszkodzenia).
  c) Po odebraniu telefonu, nauczyciel zobowiązany jest do wpisania negatywnej uwagi dotyczącej naruszenia regulaminu korzystania z telefonu komórkowego do e-dziennika.
  d) Czwarte odebranie telefonu skutkuje oddaniem telefonu do „depozytu”, uwagą negatywną i zwrotem telefonu jednemu z rodziców/opiekunów prawnych.