Biblioteka

Godziny pracy:

#PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
800-1530800-1530800-1530800-1400800-1530

Regulamin biblioteki szkolnej

1. Cele biblioteki:

 1. biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym,
 2. biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej. Pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
 3. biblioteka organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.

2. Zasady ogólne:

 1. z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły,
 2. korzystanie z biblioteki jest bezpłatne,
 3. biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku według godzin pracy nauczycieli bibliotekarzy,
 4. ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do korzystania w czasie zajęć lekcyjnych,
 5. w bibliotece należy zachować ciszę. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych,
 6. użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki,
 7. każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Biblioteki i przestrzegać go.

3. Zasady korzystania z wypożyczalni:

 1. czytelnik może wypożyczać jedynie na swoje nazwisko,
 2. jednorazowo można wypożyczyć w klasach I-III trzy książki, w klasach IV-VIII cztery książki, na okres jednego miesiąca,
 3. uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek,
 4. istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek , jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających,
 5. wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem zwraca uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłasza nauczycielowi bibliotekarzowi,
 6. czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję,
 7. czytelnicy kończący naukę lub pracę w szkole są zobowiązani do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek.

4. Zasady korzystania z czytelni:

 1. z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły,
 2. czytelnia jest otwarta w godzinach pracy biblioteki szkolnej,
 3. w czytelni można korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego,
 4. książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni,
 5. czytelnicy zobowiązani są chronić książki i czasopisma,
 6. wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, Książki oddaje się nauczycielowi bibliotekarzowi,
 7. nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji i pomagają w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów,
 8. czytelnika korzystającego z czytelni obowiązuje cisza, poszanowanie sprzętu i wyposażenia oraz kulturalne zachowanie.

5. Zasady korzystania ze Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informacyjnego:

 1. komputery w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych (poszukiwania materiałów na potrzeby edukacyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych, bądź zajęć dodatkowych, tworzenia dokumentów Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole),
 2. korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych,
 3. użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko do celów edukacyjnych. Wykorzystywanie sprzętu do gier komputerowych jest niedozwolone,
 4. przy stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba ( dwie, jeśli zgodę wyrazi nauczyciel bibliotekarz),
 5. wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi,
 6. za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice (prawni opiekunowie),
 7. w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika,
 8. uczeń, przed rozpoczęciem pracy przy komputerze ma obowiązek zapoznania się z zasadami korzystania ze stanowisk komputerowych i zaakceptowania ich,
 9. korzystanie ze stron niedozwolonych, sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi, będzie karane poprzez zakaz korzystania z komputera lub wpisem do zeszytu wychowawczego za niewłaściwe zachowanie na terenie biblioteki szkolnej,
 10. z komputerów mogą bezpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej,
 11. na przerwach śródlekcyjnych nie ma możliwości korzystania z komputerów, jeśli w bibliotece znajduje się wielu uczniów,
 12. z komputerów i zasobów biblioteki korzystamy w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

6. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

 1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
 2. udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych,
 3. indywidualne rozmowy z uczniami o ich zainteresowaniach czytelniczych,
 4. poradnictwo w wyborach czytelniczych,
 5. prowadzenie różnych form wizualnej informacji i popularyzacji książek,
 6. udział w pracach zespołów zadaniowych, przedmiotowych w zależności od potrzeb. Ścisła współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 7. udostępnianie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych,
 8. gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych,
 9. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 10. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 11. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

7. Współpraca biblioteki szkolnej z innymi podmiotami:

 1. biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez zajęcia czytelnicze, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania z czytelnikami, wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo,
 2. biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami i wychowawcami naszej szkoły poprzez spotkania czytelnicze, informacje o czytelnictwie, konkursy,
 3. biblioteka szkolna współpracuje z uczniami naszej szkoły poprzez spotkania czytelnicze , wypożyczanie książek i podręczników szkolnych, konkursy czytelnicze, wycieczki, organizowanie działań Koła Przyjaciół Biblioteki,
 4. biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami uczniów naszej szkoły poprzez wypożyczanie podręczników szkolnych, informacje o czytelnictwie i działaniach biblioteki szkolnej.