Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym 2022/2023

Zgodnie z art. 154 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Lp.KryteriumPunktyDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1.Niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny kandydata10 pktOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) - dokument może być złożony w oryginale albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
2.Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica10 pktPrawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - dokument może być złożony w oryginale albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
3.Wielodzietność rodziny kandydata9 pktOświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata
4.Miejsce pracy jednego z rodziców /opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły9 pktOświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu w miejscu znajdującym się w obwodzie danej szkoły
5.W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu opieki7 pktOświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki
6.Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego danej szkoły5 pktOświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
7.Realizowanie obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata – proszę podać, w której klasie5 pktOświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o realizacji obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata
8.Kandydat obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących lub studiujących w systemie dziennym5 pktOświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemiedziennym