Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  1. Nauczyciel – wychowawca jest koordynatorem, rozpoznaje potrzeby dziecka.
  2. Wychowawca podejmuje samodzielną próbę poradzenia sobie z trudnościami (w miarę swoich możliwości).
  3. Jeśli działania wychowawcy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, przekazuje on krótką pisemną informację (gdzie tkwi problem, co się udało zrobić, nad czym trzeba popracować)do zespołu.
  4. Dany specjalista dokonuje wstępnej diagnozy potrzeb ucznia- jeśli będzie to możliwe włącza go do wybranych zajęć.
  5. Po wstępnej ocenie trudności, specjalista wydaje zalecenie pogłębionej diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce.
  6. Wychowawca za zgodą rodzica, wypełnia wniosek do Poradni Psychologiczno-pedagogicznej przy współpracy ze specjalistami.
  7. Realizacja zaleceń wydanych przez poradnię należy do wychowawców i nauczycieli specjalistów.

Nauczyciel przedmiotu, wszelkie zaobserwowane u uczniów trudności, zgłasza najpierw do wychowawcy klasy.