Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j., z dnia 22.05.2020 r., z późn. zm. – Rozdział 6 – Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek);
 2. Obowiązująca Uchwała Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, dla kandydatów zamieszkałych obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
 3. Obowiązujące Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na dany rok szkolny, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka;
 4. Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce;

§ 1
Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:
  a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego i kontynuowało przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 4. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest złożenie druku Zgłoszenia lub Wniosku podpisanego przez obojga rodziców/prawnych opiekunów (załącznik 3, załącznik 3a, załącznik 4, załącznik 4a).

§ 2
Określenie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – ogłoszenie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniach

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na dany rok szkolny do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa do końca stycznia organ prowadzący (Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrołęki).
 2. Organ prowadzący szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria (załącznik 2).

§ 3
Przyjmowanie kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

 1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców/prawnych opiekunów druku Zgłoszenia dziecka do klasy I ogólnodostępnej (załącznik 3).
 2. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły, w okresie rekrutacji do klas pierwszych.
 3. Do zgłoszenia należy dołączyć Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata. (załącznik 5).
 4. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu siedziby szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie zgłoszonych uczniów są zobowiązani do złożenia w sekretariacie szkoły Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I (załącznik 6).
 5. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu siedziby szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

§ 4
Rekrutacja kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i gminy

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły w okresie rekrutacji do klas I wypełniony druk Wniosek o przyjęcie do klasy I ogólnodostępnej (załącznik 4).
 3. Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata. (załącznik 5).
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w obowiązującej uchwale Rady Miasta Ostrołęki i wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.
  Lp.KryteriaLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
  1.Niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny kandydata10 pkt.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) - dokument może być złożony w oryginale albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
  2.Samotne wychowywanie kandydata przez matkę/ojca10 pkt.Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - dokument może być złożony w oryginale albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
  3.Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)9 pkt.Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata
  4.Miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły9 pkt.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu w miejscu znajdującym się w obwodzie danej szkoły
  5.W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierającego rodziców w zapewnieniu mu opieki7 pkt.Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki
  6.Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego danej szkoły5 pkt.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  7.Realizowanie obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata - proszę podać, w której klasie5 pkt.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o realizacji obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata
  8.Kandydat obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących lub studiujących w systemie dziennym5 pkt.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym
 5. Oświadczenia, o których mowa w powyższym zarządzeniu określają dokumenty niezbędne do potwierdzenia wyżej wymienionych kryteriów i liczby punktów.
 6. Rodzice składają Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy I (załącznik 6).
 7. Dane w Wniosku podawane są przez rodziców/prawnych opiekunów dobrowolnie. W przypadku nie podania informacji dotyczących poszczególnych kryteriów, dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
 8. W postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku równej liczby punktów o przyjęciu kandydata spoza obwodu szkoły decyduje data i kolejność wpływu wniosku.
 9. Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.
 10. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może poprosić rodziców/prawnych opiekunów o udokumentowanie zaznaczonych kryteriów w Wniosku.
 11. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu siedziby szkoły.
 12. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu siedziby szkoły.

§ 5
Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych stanowi załącznik obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na dany rok szkolny, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

§ 6
Zasady przyjęć uczniów do klasy integracyjnej

 1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka jest złożenie druku Zgłoszenia lub Wniosku do klasy integracyjnej (załącznik 3a, załącznik 4a).
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do klasy integracyjnej uczęszcza nie więcej niż 5 uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem nauki w oddziale integracyjnym.
 4. Pozostałą część klasy integracyjnej tworzą uczniowie, którzy nie sprawiają kłopotów dydaktycznych i wychowawczych oraz nie wymagają dodatkowej pracy terapeutycznej.
 5. Rodzice wnioskujący o umieszczenie dziecka niepełnosprawnego w oddziale integracyjnym powinni dodatkowo złożyć:
  – orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
  – inne posiadane opinie i dokumenty.
 6. Do zgłoszenia należy dołączyć Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata (załącznik 5).
 7. Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy I (załącznik 6).

§ 7
Przetwarzanie danych kandydatów i rodziców/prawnych opiekunów w celach rekrutacyjnych

Oświadczenie dotyczy treści druku Zgłoszenia/Wniosku

Oświadczam, iż podane w niniejszym wniosku wszystkie dane są zgodne z stanem faktycznym. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zgodnie z ustawą nowelizującą, zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przy składaniu informacji – oświadczenia, mającego służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, będzie zagrożone karą, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku Kodeks Karny (Dz.U.1997.88.553, z późn zm. – Dz.U.2018.1600 t.j.
z dnia 2018.08.21) – „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w złożonej dokumentacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Szkołę Podstawową Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z poźn. zm. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych na potrzeby rekrutacji, przez Szkołę Podstawową Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16, jest Dyrektor Szkoły Podstawową Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16, numer telefonu: 29 7692589 /29 7603690, e-mail: sekretariat@sp10.ostroleka.edu.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16, możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ostroleka.edu.pl – Pan Leszek Kleczkowski, numer telefonu: 29 7692589 /29 7603690.
 3. Pani/Pana/Ucznia/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania statutowych zadań Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c), art. 9 ust 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana/Ucznia/Dziecka danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO w celu realizacji obowiązków służbowych oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana/Ucznia/Dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Ucznia/Dziecka dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.