Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16
07-410 Ostrołęka
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły

# inspektorem ochrony danych osobowych jest:

Leszek Kleczkowski
iod@ostroleka.edu.pl

# Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:

 • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
 • wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
 • prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
 • kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
 • promocji szkoły,
 • udziału w konkursach,
 • organizacji wycieczek,
 • ubezpieczenia,
 • działań opiekuńczych,
 • opieki medycznej,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenia nauczania indywidualnego,
 • dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,
 • korzystania z dziennika elektronicznego,
 • kontaktów nauczyciel-rodzic,
 • rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody;

# odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:

 • dyrektor,
 • wicedyrektor,
 • sekretarz,
 • pracownicy administracji szkolnej,
 • pielęgniarka,
 • nauczyciele,
 • pedagog,
 • inspektor ochrony danych osobowych,
 • oraz uprawnione organy publiczne;

# Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

# posiada Pani/Pan prawo

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

# ma Pan/Pani prawo

wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.;

# podanie przez Pana/Panią danych osobowych

jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe.

Informację przygotował(a): pk

Opublikował(a): pk

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: