Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 10 Im. Jana Pawła II w Ostrołęce.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre zamieszczone informacje umieszczone jako załączniki są w postaci zeskanowanych dokumentów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Piotr Klimkowski, adres email: sekretariat@sp10.ostroleka.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 760 25 89.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli

Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w lewej części budynku szkoły winda. Nie ma tam schodów ani progów, które utrudniałby wejście lub wjechanie wózkiem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wspomniane wejście do szkoły w lewej części prowadzi do windy, którą można dostać się na wysoki parter i pierwsze piętro.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W obiekcie nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przed budynkiem szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych a na nim 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zostały one oznakowane.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Szkoła jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych barier i ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

Informację przygotował(a): pk

Opublikował(a): pk

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: