Program wychowawczo-profilaktyczny

Program opracowany w składzie:

 • p. Beata Drabot
 • p. Joanna Kacprzak
 • p. Hanna Kolbus
 • p. Izabela Musiał
 • p. Magdalena Zalewska

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4 art. 70 ust. 1;
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 1717).
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Dz. U. 1989 nr 29 poz.155);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. z zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249 z późn. zm.);
 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.910);
 • Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018r. p. 967);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r., poz.395);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpień 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
 • Ustawa z dania 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2021. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowionych określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
 • Wytyczne MEN, MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Wytyczne MEN z dnia 8 lipca 2022 roku ustalające kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
 • Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r., poz. 645 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 1711).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1636).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1610).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (Dz. U. poz. 771).

Wprowadzenie

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

Wychowanie

Wychowanie: „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe).

Profilaktyka

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Program zawiera dwa rodzaje profilaktyki:

 • pierwszorzędową – skierowaną do wszystkich uczniów i ich rodziców;
 • drugorzędową – obejmującą uczniów już zdiagnozowanych;

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Model absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II Ostrołęce

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II Ostrołęce:

 • Odpowiedzialnie funkcjonuje w demokratycznym społeczeństwie oraz właściwie rozumie ideały demokracji, tolerancji, wolności.
 • Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, wrażliwością i tolerancją.
 • Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwija swoje pasje i zainteresowania.
 • Jest aktywny i twórczy – potrafi reprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy.
 • Jest wrażliwy na otaczającą przyrodę i piękno natury oraz postrzega świat jako sacrum, gdzie wszystko jest powiązane, a człowiek jest odpowiedzialny za zachowanie jej harmonii.
 • Umie podejmować niepopularne decyzje oraz ograniczać swoje potrzeby dla większego dobra (bardziej „być” niż „mieć”).
 • Potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji, umie oprzeć się presji rówieśników, mody, negatywnym wzorcom upowszechnianym przez mass media.
 • Dba o swoje ciało, jego harmonijny rozwój oraz zdrowie psychiczne i fizyczne.
 • Zna chrześcijańskie korzenie Europy, oraz dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne swojej ojczyzny i świata.
 • Identyfikuje się z Patronem i ze Szkołą „Ja chodziłem/ chodziłam do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce” oraz godnie reprezentuje szkołę.

Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (podstawa programowa):

 • „(…) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób (…);
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość (…).

Przy opracowywaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • dotychczasowe doświadczenia szkoły;
 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;
 • wnioski z analizy specyfiki środowiska, w którym funkcjonuje szkoła;
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej dotyczące dyskryminacji;
 • wnioski z ewaluacji zewnętrznej dotyczącej wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
 • wnioski z badania diagnozującego przeprowadzonego we wrześniu 2017 r. w obszarze bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, w tym z portali społecznościowych;
 • wnioski z badania diagnozującego ankietowanych rodziców i uczniów klas I-VII, dotyczącego możliwości poprawy bezpieczeństwa w szkole;
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej wykluczenia rówieśniczego we wrześniu 2019 r.;
 • wnioski z badania diagnozującego uczniów w zakresie realizowanych w szkole działań wychowawczo – profilaktycznych (czynniki chroniące i czynniki ryzyka) wrzesień 2020;
 • wnioski z badania diagnozującego rodziców w zakresie działań wychowawczo – profilaktycznych oraz uznawanych wartości wrzesień 2020;
 • wnioski z badania diagnozującego nauczycieli w zakresie powrotu uczniów do stacjonarnej nauki oraz czynników ryzyka i czynników chroniących wrzesień 2021 r.

W Szkole Podstawowej Nr 10 działa monitoring wizyjny, którego celem jest:

 1. poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na ternie szkoły oraz na Tereni do niej przyległym;
 2. ograniczenie dostępu do szkoły osobom nieuprawnionym;
 3. rozwijanie świadomości i umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 4. Zapobieganiu występowaniu czynów karalnych w szkole.

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego dla realizacji misji wychowawczej szkoły

 1. Zapisy z monitoringu z wizyjnego szkoły mogą być wykorzystane do ustalania przyczyn i przebiegu zaistniałych w szkole i na terenie do niej przyległym zdarzeń takich jak : przemoc, wymuszanie, kradzież, uszkodzenia mienia szkoły oraz inne zachowania uczniów szkoły i innych osób przebywających na jej terenie (palenie papierosów, picie alkoholu, itp.).
 2. Zapisy z monitoringu wizyjnego szkoły mogą być wykorzystane do ustalania przyczyn konfliktów między uczniami. Rodzice uczniów biorących udział w zdarzeniu mogą obejrzeć zapis wizyjny z kamer za zgodą dyrektora szkoły.
 3. Odczytu zapisu rejestratora mogą dokonywać: dyrektor szkoły, wicedyrektorzy szkoły, pedagog, psycholog lub inny upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły.
 4. Stałą obserwację poglądu kamer dokonuje woźny szkoły i informatyk, który informuje bezzwłocznie dyrektora szkoły o zaobserwowanych, niebezpiecznych zachowaniach uczniów i innych osób przebywających na Tereni szkoły.
 5. Zapis z monitoringu wizyjnego może być przekazany funkcjonariuszom policji w celu ustalenia sprawców czynu zabronionego dokonanego na terenie szkoły.

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany będzie w czterech obszarach:

 1. Zdrowie – edukacja zdrowotna
 2. Relacje i komunikacja
 3. Kultura – wartości, normy społeczne, wzory zachowań
 4. Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych

Działania wychowawczo-profilaktyczne będą realizowane zgodnie z obowiązującymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 tj.

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zdrowie – edukacja zdrowotna

Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni
Kształtowanie świadomego dążenia do ochrony zdrowia, jako nadrzędnej wartości dla człowieka
 • Dbanie o bezpieczeństwo (fizyczne i psychiczne) uczniów w okresie pandemii COVID-19 (informowanie, przypominanie o zachowaniu procedur obowiązujących w okresie pandemii)
informacje na stronie www szkoły, gazetki ściennena bieżącodyrekcja szkoły wychowawcy, pedagog, psycholog
 • Zapoznanie rodziców i uczniów z informacjami na temat szczepienie, jako świadomej decyzji w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID -19
spotkania z rodzicami, zajęcia z wychowawcąwrzesieńwychowawcy klas
 • Zapoznanie rodziców i uczniów ze sposobami organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
informacje na stronie szkoływrzesień i na bieżąco zgodnie z zaistniałą sytuacją w szkoledyrekcja szkoły
 • Kształtowanie świadomości bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym jako pieszy
lekcje tematyczne, wycieczki piesze, spotkania z pracownikami WORDwrzesień, październik i bieżąco w ciągu całego roku szkolnegowychowawcy klas I, świetlica
 • Wspieranie i informowanie uczniów o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie dłuższego przebywania w domu.
Udział w programach promujących zdrowy tryb życia, udział w zajęciach profilaktyki zdrowotnej, zajęcia z wychowawcą, warsztaty nt. zdrowia, organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym (z zachowaniem reżimu sanitarnego), organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, Udział w Ogólnopolskim Projekcie "Aktywny powrót do szkół - WF z AWF"cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkołydyrekcja szkoły wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciel biologii, pedagog, psycholog, pielęgniarka szkolna, zaproszeni specjaliści,
 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowania i spędzania czasu wolnego, jako alternatywy dla biernego spędzania czasu wolnego przy komputerze, telefonie;
 • rozwijanie zainteresowań sportowych na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku,
 • propagowanie zdrowego odżywiania się,
 • dostarczanie informacji na temat zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia),
p. M. Nałęcz, nauczyciele WF
 • uświadomienie zagrożeń związanych z nadużywaniem ogólnodostępnych leków;
 • uświadomienie uczniom negatywnego wpływu używek na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz społeczne funkcjonowanie człowieka;
 • Uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy;
 • Przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy dotyczącej skutków zażywania środków psychoaktywnych,
 • dostarczanie uczniom informacji nt. odpowiedzialności karnej związanej z posiadaniem lub zażywaniem środków psychoaktywnych;
nawiązanie współpracy ze specjalistami z zakresu terapii uzależnień, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, spotkania z przedstawicielem policji,
 • dostarczenie uczniom informacji na temat profilaktyki chorób zakaźnych, w tym choroby odzwierzęcej wścieklizny
Udział w Tygodniu dla profilaktyki chorób zakaźnych, przygotowanie gazetki ściennejwrzesieńwychowawcy klas I-III oraz p. J. Guz, p. B. Pabich i p. L. Perkowska, p. I. Mrozek-Cylwik
 • dostarczenie uczniom informacji na temat profilaktyki czerniaka
Udział w ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka wrzesień - kwiecieńp. A. Kotowicz, biolodzy, wychowawcy klas, pielęgniarka w ramach godziny wychowawczej
Uświadomienie głównych zagrożeń utraty zdrowia
 • profilaktyka uzależnień,
 • profilaktyka chorób cywilizacyjnych,
 • zapobieganie depresji, stresowi
zajęcia z wychowawcą, pogadanki, rozmowy indywidualne, spotkania ze specjalistami, udział w spektaklach, koncertach profilaktycznychcały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoływychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog zaproszeni specjaliści
Wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami - także poprzez szukanie pomocy u osób zaufanych i specjalistów
 • Pomoc uczniom przejawiającym zachowania depresyjne, lękowe w szczególności w/po nauczaniu zdalnym
zajęcia z wychowawcą, pogadanki, rozmowy indywidualne, spotkania ze specjalistami, umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o placówkach świadczących pomoccały rok szkolnyDyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog zaproszeni specjaliści

Relacje i komunikacja

Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni
Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się i dążenie do integracji zespołu klasowego i szkolnego
 • Pomoc uczniom klas w adaptacji po powrocie do nauki stacjonarnej
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz ich rozumienia
 • Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie, szkole
 • Doskonalenie umiejętności zmiany postawi zachowań poprzez stosowanie oraz przyjmowanie asertywnej krytyki
 • Podejmowanie działań na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji
 • zajęcia reintegracyjne na zajęcia z wychowawcą pogadanki, rozmowy indywidualne, spotkania ze specjalistami organizowanie wycieczek klasowych, międzyklasowych
 • organizowanie wspólnych imprez klasowych i szkolnych
 • Samorządu Uczniowskiego
 • wrzesień 2021
 • cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły
 • wychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły
 • Rozwijanie kompetencji w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów z zastosowaniem negocjacji i mediacji
 • Rozwijanie umiejętności stosowania różnych form komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska
 • Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych uczniów
 • zajęcia z wychowawcą, organizowanie zajęć z pedagogiem, psychologiem, zajęcia ze specjalistami, rozmowy indywidualne
 • cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły
 • wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, zaproszeni specjaliści
Budzenie zainteresowań prawidłowościami świata i przyrody
 • Włączenie uczniów do racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej i regionalnej,
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Uświadamianie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.
 • akcje proekologiczne, prelekcje, pokazy, konkursy
 • Udział w projekcie "Z Ekologią na Ty"
 • Udział Ogólnopolskiej akcji sprzątania "Myślę, więc nie śmiecę"
 • Wrzesień
 • nauczyciele biologii, przyrodyp. M. Pychotka, p. M. Żebrowska
 • wychowawcy klas, nauczyciel WFp. K. Czuba, p. J. Ćwiek

Kultura – wartości, normy społeczne, wzory zachowań

ZadaniaFormy realizacjiTerminOdpowiedzialni
 • Kształtowanie postawy patriotycznej, wpajanie szacunku dla tradycji narodowej z uwzględnieniem ceremoniału szkolnego
organizowanie uroczystości szkolnych, rozwijanie i pielęgnowanie tradycji i ceremoniału szkolnego, organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej, lekcje wychowawcze, współpraca ze środowiskiem lokalnymcały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoływychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły, opiekunowie SU
 • Poznanie i respektowanie obowiązujących praw wewnątrzszkolnych (Statut, Regulaminy, Wewnętrzny System Oceniania, Program Wychowawczo-Profilaktyczny)
 • Kultywowanie tradycji
 • Wdrażanie ucznia do funkcjonowania w środowisku lokalnym
zapoznanie z dokumentacją wewnątrzszkolną podczas godzin wychowawczych i zebrań z rodzicami, zamieszczenie na stronie internetowej szkoły przepisów prawa wewnątrzszkolnego wyjścia klasowe, lekcje muzealne, spotkania z ciekawymi ludźmi godnymi naśladowania, poszerzanie wiedzy z zakresu historii szkoły i środowiska lokalnego, poznawanie celów instytucji działających w środowisku lokalnym, kształtowanie postawy obywatelskiej i zaangażowanej na rzecz osób potrzebującychcały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoływychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły, opiekunowie SU
 • Kreowanie postaw prospołecznych i rozwijanie pozytywnego systemu wartości.
 • Uwrażliwianie na krzywdę i zło, wolontariat.
udział w akcjach charytatywnych, działalność Szkolnego Koła Wolontariatu (np. pomoc dla schroniska w postaci zbiórki karmy i rzeczy dla zwierząt, "Szlachetna Paczka", zbiórki Caritas itp.) udział w XII Tygodniu Wychowania "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem"cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły wrzesieńwychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły, opiekunowie SU
 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w odkrywaniu ich talentów i własnych predyspozycji
udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, udział w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach teatralnych, koncertach, wystawachcały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoływychowawcy klas, pedagog, psycholog, nauczyciele, dyrekcja zzkoły,
 • Pomoc uczniom w odkrywaniu ich uzdolnień, rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania
organizowanie konkursów tematycznych, przygotowanie uczniów do startu w olimpiadach przedmiotowych i innych, inspirowanie młodzieży do twórczości własnejcały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoływychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły,
 • Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych, uczenie postawy tolerancji i empatii.
 • Wspomaganie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości (wyrównywanie szans edukacyjnych)
 • Przeciwdziałanie wszelkim objawom nietolerancji wobec odmienności - profilaktyka i edukacja antydyskryminacyjna, zapobieganie wykluczeniu
 • Promowanie postaw asertywnych, empatycznych i altruistycznych
 • Promowanie postaw wzajemnej przyjaźni, poczucia więzi, zaufania
promowanie wrażliwości wobec uczniów o specjalnych potrzebach psychofizycznych, wspólna organizacja i udział w imprezach szkolnych: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Mutyzm Wybiórczy" Dzień Integracji: Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, Światowy Dzień Osób z Zespołem Dwona, Światowy Dzień Świadomości Atutyzmucały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoływychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły, p. A. Czujak Zespół Do Spraw Integracji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
 • Zapobieganie niskiej samoocenie uczniów, zastosowanie w praktyce umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.
zajęcia z wychowawcą, organizowanie zajęć z pedagogiem, zajęcia ze specjalistami, rozmowy indywidualnecały rok szkolnynauczyciele wychowawcy pedagog, psycholog
 • Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań lub dziedzin życia szkoły.
 • Uczenie zasad samorządności i demokracji.
demokratyczne wybory samorządu klasowego, szkolnego, praca w samorządzie uczniowskim, organizacja uroczystości szkolnych, konkursów, Dni Otwartych Szkołycały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoływychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły, SU
 • Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia. Poszerzanie wiedzy na temat różnych form poszukiwania pracy, związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów (w ramach wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030)
wskazanie źródeł informacji o szkołach ponadpodstawowych w regionie, kraju, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (badanie predyspozycji zawodowych), spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych, zakładów pracycały rok szkolnySzkolny doradca zawodowy, Dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny,
 • Kształcenie umiejętności uczenia się i zdobywania informacji. Rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się oraz wykorzystywania poznanych wiadomości, rozwijanie motywacji uczniów do nauki
zajęcia na temat metod uczenia się, wskazywanie źródeł pozyskiwania informacji (film, media)cały rok szkolnywychowawcy, pedagog, psycholog,
 • Ograniczenie rozmiarów absencji na lekcjach. Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli i świadomości obowiązku szkolnego
stworzenie grup pomocy koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce, monitorowanie obecności uczniów, spisanie kontraktu rozpoznanie problemów uczniówcały rok szkolnywychowawcy Dyrekcja szkoły, Pedagog, psycholog nauczyciele
 • Wyodrębnienie uczniów sprawiających problemy wychowawcze, rozpoznanie przyczyn niewłaściwego zachowania.
obserwacja, rozmowy indywidualne z uczniem i rodzicamicały rok szkolnyWszyscy nauczyciele Pedagog, psycholog Wychowawcy
 • Pomoc uczniom w przezwyciężeniu problemów osobistych i szkolnych. Wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych, jako umiejętności zapobiegania pogorszeniu kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków.
rozmowy indywidualne z uczniami, współpraca z pedagogiem, psychologiem, współpraca z nauczycielami, rodzicami, kuratorami sądowymi, placówkami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny, zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogicznącały rok szkolnydyrekcja, pedagog, psycholog wychowawcy, nauczyciele
 • Objęcie indywidualną opieką uczniów mających trudności adaptacyjne w sferze kontaktów społecznych, zagrożonych patologią, mających trudną sytuację bytową
rozmowy indywidualne z uczniami, współpraca z pedagogiem, psychologiem, nauczycielami, rodzicami, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkami pomocy społecznejcały rok szkolnydyrekcja, pedagog, psycholog, wychowawcy
 • Wspomaganie uczniów w radzeniu sobie ze stresem
indywidualne elementy treningu antystresowego, zajęcia z pedagogiem, psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznejcały rok szkolnypedagog, psycholog wychowawcy, nauczyciele
 • Utrwalanie i zastosowanie w praktyce umiejętności kontrolowania własnych emocji
rozmowy indywidualne z uczniami, współpraca z pedagogiem, psychologiem, nauczycielami, rodzicami, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkami pomocy społecznejcały rok szkolnywszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholg

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

ZadaniaFormy realizacjiTerminOdpowiedzialni
 • Podejmowanie działań służących podniesieniu bezpieczeństwa w szkole. Realizacja celów i zadań zawartych w Programie Bezpieczeństwa odnośnie poprawy efektywności wychowania w szkole (załącznik nr 1)
podniesienie poczucia bezpieczeństwa poprzez funkcjonowanie monitoringu, ochrona uczniów przed treściami niebezpiecznymi, edukacja dla bezpieczeństwa - współpraca z różnymi instytucjami (policja, straż); przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej, budowanie współpracy z rodzicami w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza niącały rok szkolnydyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog
 • Rozwijanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych) i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych).
zajęcia z wychowawcą, organizowanie zajęć z pedagogiem, psychologiem, zajęcia ze specjalistami, rozmowy indywidualnecały rok szkolnywychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- - gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.)
zajęcia z wychowawcą, organizowanie zajęć z pedagogiem, psychologiem, zajęcia ze specjalistami, rozmowy indywidualnecały rok szkolnywychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog,
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań.
 • Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 • Przekazywanie informacji o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania z portali społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania cyberprzemocy
zajęcia z wychowawcą, organizowanie zajęć z pedagogiem, psychologiem, zajęcia ze specjalistami, rozmowy indywidualne lekcje informatykicały rok szkolnywychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog,
 • Rozwijanie umiejętności psychospołecznych, takich jak radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie konfliktów i przewidywanie konsekwencji własnych działań
Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog dyrekcja szkoły

Propozycje tematyki zajęć wychowawczo-profilaktycznych z uwzględnieniem aktualnych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023

Semestr I

WrzesieńZapoznanie uczniów z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole. Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie pobytu w szkole.
Bezpieczna droga do szkoły (klasy I – III). Jesteśmy bezpiecznymi użytkownikami ruchu drogowego. Bierzemy udział w ćwiczeniach ewakuacji szkoły.
Poznajemy prawa i obowiązki uczniów zawartych w Statucie Szkoły. Wybieramy samorząd klasowy.
Zajęcia integracyjne oraz reintegracyjne w klasach. Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), wzbudzanie poczucia przynależności do grupy.
Obchodzimy XII Tydzień Wychowania "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem"
Dbamy o porządek wokół nas – akcja sprzątania świata.
Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.Wiemy do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych.
PaździernikDzień bez konfliktu. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
Dzień Edukacji Narodowej. Za co cenimy naszych nauczycieli? Wzbogacamy wiedzę o patronie szkoły Janie Pawle II – Święto Szkoły.
Higiena i techniki pracy umysłowej. Techniki koncentracji i zapamiętywania.
Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych. Kształcenie umiejętności dawania siebie innym – wolontariat.
Październik miesiącem mutyzmu wybiórczego – zwiększamy wrażliwość uczniów.
Jak umiejętnie przyjmować krytykę – asertywne sposoby radzenia sobie z presją rówieśników i własnymi emocjami?
ListopadDzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny okazją do refleksji nad życiem.
Poznajemy symbole narodowe, regionalne. Tworzymy, uczestniczymy, kultywujemy tradycje szkoły, miasta, regionu
Mam prawo do edukacji – o prawach dziecka, ucznia – Konwencja o prawach dziecka. Czym właściwie jest prawo? Główne akty prawne w Polsce i ich hierarchia.
Cyberbulling, Cyberprzemoc – czy odpowiedzialnie korzystam z mediów społecznościowych.
Hejt "Słucham, rozumiem, argumentuję – nie obrażam i nie krytykuję".
Nie jestem wapniakiem, więc nie wapuję. Zdrowy styl życia promuję.
"Przemoc rodzi przemoc!".
"Nie bój się prosić o pomoc".
Niepełnosprawni są wśród nas, czyli trochę o empatii i tolerancji. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Dzień Integracji.
GrudzieńOdpowiedzialność w naszym życiu (słowa, czyny, gesty itp.)
Normy społeczne w różnych krajach i społecznościach.
Święta Bożego Narodzenia – pielęgnacja tradycji świątecznej. Klasowe spotkania opłatkowe.
StyczeńMoje sukcesy i porażki szkolne – autoanaliza uczniów. Posumowanie wyników edukacyjnych z I semestru szkolnego.
Umiemy się wspólnie bawić – bal karnawałowy.
Komunikacja między ludźmi – mowa ciała czyli komunikacja pozawerbalna.
Wdrażamy zasady bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego – Jak bezpiecznie spędzić ferie?

Semestr II

LutyRola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka.
Akceptacja siebie. Wyrażanie uczuć, wartości pozytywnych myśli, za co siebie lubię/nie lubię. Czy ja akceptuję siebie? Jak wypracować poczucie własnej wartości?
MarzecPoznajmy się bliżej – co nas łączy – prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień.
Klimatyczni – co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu. Czy jestem człowiekiem ekologicznym? Zapobiegamy zmianom klimatu.
Mechanizmy uzależnień
Radość tworzenia – kreatywny uczeń i nauczyciel.
Jak bezpiecznie oszczędzać pieniądze? Kształtowanie umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi.
"Dzień Kolorowej Skarpety" – Światowy Dzień osób z zespołem Down.
Kwiecień"Świecimy na niebiesko" – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Tradycje Świąt Wielkiej Nocy w naszych rodzinach.
Co to jest zdrowie? Wdrażamy zasady zdrowego stylu życia. Prawidłowe odżywianie.
Kształtujemy nawyki związane z higieną osobistą i troską o zdrowie.
Dbamy o środowisko – ,,Akcja Sprzątanie Świata". Dzień Ziemi – Chrońmy naszą planetę Ziemię.
MajRocznica urodzin Jana Pawła II.
Przygotowujemy się do niewiadomego – mój zawód w przyszłości, mój pomysł na życie.
Komunikacja w rodzinie. Moje miejsce w rodzinie – czym jest rodzina dla każdego człowieka? Rola matki w życiu każdego człowieka. Funkcje rodziny.
CzerwiecSamodzielnie i autonomicznie podejmujemy różnorodne formy aktywności. Dzień Sportu i Dzień Dziecka.
Podsumowujemy wyniki nauczania i zachowania w kończącym się roku szkolnym.
Jak bezpiecznie wypoczywać podczas wakacji?

Inne propozycje do realizacji zgodnie z potrzebami danej klasy:

 • Odreagowanie negatywnych emocji- techniki relaksacji.
 • Co to znaczy być dojrzałym? Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna i społeczna.
 • Proces edukacji a potrzeby i oczekiwania uczniów.
 • Sztuka prezentacji – przemówienia publiczne nie muszą być trudne.
 • Poszanowanie własności – problem kradzieży i wandalizmu.

Załącznik nr 1

Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania

Program Bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły opracowany został w oparciu o:

 • ankiety diagnostyczne i ewaluacyjne przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty,
 • uwagi nauczycieli, specjalistów, pracowników szkoły oraz rodziców,
 • obserwację środowiska uczniowskiego i pojawiających się niekorzystnych zjawisk na terenie szkoły.

Cel ogólny:

 • poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i przerw.

Cele szczegółowe:

 1. Przeciwdziałanie agresji fizycznej, słownej, cyberprzemocy i negatywnym zachowaniom uczniów.
 2. Podjęcie jednolitych oddziaływań wychowawczych, wzmocnienie dyscypliny na przerwach i zajęciach.

Zadania:

 1. Zintegrowane działania wszystkich osób: nauczycieli, specjalistów, pracowników, uczniów, rodziców w zakresie podniesienia bezpieczeństwa w szkole.
 2. Wymiana wiedzy i doświadczeń pedagogicznych nauczycieli poprzez warsztaty w ramach WDN, spotkania i dyskusje z przedstawicielami organów współpracujących ze szkołą.
 3. Edukacja rodziców i uczniów:
  – współpraca z rodzicami w zakresie realizacji zadań integrujących działania wychowawcze szkoły i rodziny,
  – stymulowanie uczniów do prawidłowego rozwoju poprzez stwarzanie pozytywnych sytuacji wychowawczych przez wszystkich pracowników szkoły.
 4. Konsekwentne zwracanie uwagi uczniom na niewłaściwe formy zachowania przez wychowawców i nauczycieli, specjalistów, pracowników.
 5. Wzmocnienie pozytywnych postaw ucznia.

Harmonogram działań

L.p.Zadania i działaniaOdpowiedzialniTermin
1.Szkoleniowa Rada Pedagogiczna nt. "Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Procedury, kontrola, praktyka".Dyrektor szkoły5 kwietnia 2022 r.
2.Warsztaty na temat odpowiedzialności prawnej młodocianych i nieletnich z pracownikiem Komendy Miejskiej Policji do spraw nieletnich.Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawcyod 15 marca 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
3.Badania socjologiczne - rozpoznanie środowiska i stosunków panujących w grupach uczniów poprzez obserwacje, ankiety, metody socjometryczne.wychowawcy, specjaliści, pozostali nauczycieleod 15 marca 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
4.W ramach wczesnej interwencji objęcie uczniów zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin.Dyrektor, specjaliścimarzec-grudzień2022 r.
5.Prowadzenie szerokiej akcji profilaktycznej mającej na celu podnoszenie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie przemocy wśród uczniów, w tym także cyberprzemocy - zapoznanie z różnymi formami przemocy (ze szczególnym uwzględnieniem hejtu) i ich konsekwencji prawną kwalifikacją.wychowawcy, specjaliści, nauczyciele, informatycyod 15 marca 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
6.Rzetelne prowadzenie dyżurów na przerwach. Reagowanie na negatywne zachowania uczniów oraz na ich skargi i uwagi. Organizacja akcji "Tydzień Bezpieczeństwa" na terenie szkoły. Wprowadzenie dyżurów uczniów, którzy będą wspomagać nauczycieli dyżurujących.Koordynatorzy akcji wyznaczeni przez dyrektora, wychowawcy, nauczycieleod 15 marca 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
7.Współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.
8.Włączanie rodziców do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole poprzez opiekę na imprezach i wyjściach klasowych, uroczystościach szkolnych, dyskotekach i wycieczkach.wychowawcy, specjaliści, nauczycieleod 15 marca 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
9.Przekazywanie treści profilaktycznych na zebraniach z rodzicami.wychowawcy, specjaliściod 15 marca 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
10.Bieżące działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów- interwencyjne rozmowy z uczniami i rodzicami.Dyrektor, specjaliści, wychowawcy, nauczycieleod 15 marca 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
11.Zawieranie kontraktów, umów mających na celu zmianę zachowań i postaw uczniów.Dyrektor, specjaliści, wychowawcy, nauczycieleod 15 marca 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
12.Przekazywanie Radzie Pedagogicznej informacji, nowości dotyczących bezpieczeństwa uczniów- poszerzenie pozycji książkowych oraz filmów dotyczących bezpieczeństwa i profilaktykiDyrektor, specjaliści, wychowawcy, nauczycieleod 15 marca 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
13.Rozwiązywanie wszystkich konfliktów i problemów do końca - wnikliwa obserwacja zarówno osoby stosującej przemoc jak i osoby doświadczającej przemocy. (Zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów izolujących się oraz wykluczonych przez grupę rówieśniczą.)Dyrektor, specjaliści, wychowawcy, nauczycieleod 15 marca 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.