Program wychowawczo-profilaktyczny

Program opracowany w składzie:

 • p. Beata Drabot
 • p. Joanna Kacprzak
 • p. Hanna Kolbus
 • p. Izabela Musiał

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4 art. 70 ust. 1;
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz.356 z późn. zm.);
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Dz. U. 1989 nr 29 poz.155);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. z zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249 z późn. zm.);
 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.(Dz. U. z 2020 r. poz.910);
 • Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2018r. p. 967);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014r., poz.395);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpień 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020r. poz. 910);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
 • Ustawa z dania 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz.374)
 • Rozporządzenie MEN z dania 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. poz. 1394)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2021. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowionych określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
 • Wytyczne MEN, MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021r.

Wprowadzenie

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

Wychowanie

Wychowanie: ,,wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3ustawy Prawo oświatowe).

Profilaktyka

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Program zawiera dwa rodzaje profilaktyki:

 • pierwszorzędową – skierowaną do wszystkich uczniów i ich rodziców;
 • drugorzędową – obejmującą uczniów już zdiagnozowanych;

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Model absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II Ostrołęce:

 • Odpowiedzialnie funkcjonuje w demokratycznym społeczeństwie oraz właściwie rozumie ideały demokracji, tolerancji, wolności.
 • Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, wrażliwością i tolerancją.
 • Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwija swoje pasje i zainteresowania.
 • Jest aktywny i twórczy – potrafi reprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy.
 • Jest wrażliwy na otaczającą przyrodę i piękno natury oraz postrzega świat jako sacrum, gdzie wszystko jest powiązane, a człowiek jest odpowiedzialny za zachowanie jej harmonii.
 • Umie podejmować niepopularne decyzje oraz ograniczać swoje potrzeby dla większego dobra ( bardziej „być” niż „mieć”).
 • Potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji, umie oprzeć się presji rówieśników, mody, negatywnym wzorcom upowszechnianym przez mass media.
 • Dba o swoje ciało, jego harmonijny rozwój oraz zdrowie psychiczne i fizyczne.
 • Zna chrześcijańskie korzenie Europy, oraz dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne swojej ojczyzny i świata.
 • Identyfikuje się z Patronem i ze Szkołą „Ja chodziłem/ chodziłam do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce” oraz godnie reprezentuje szkołę.

Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (podstawa programowa)

 • „(…) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób (…)”;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość (…).

Przy opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono

 • dotychczasowe doświadczenia szkoły;
 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;
 • wnioski z analizy specyfiki środowiska, w którym funkcjonuje szkoła;
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej dotyczące dyskryminacji;
 • wnioski z ewaluacji zewnętrznej dotyczącej wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
 • wnioski z badania diagnozującego przeprowadzonego we wrześniu 2017 r. w obszarze bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, w tym z portali społecznościowych;
 • wnioski z badania diagnozującego ankietowanych rodziców i uczniów klas I – VII, dotyczącego możliwości poprawy bezpieczeństwa w szkole;
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej wykluczenia rówieśniczego we wrześniu 2019 r.;
 • wnioski z badania diagnozującego uczniów w zakresie realizowanych w szkole działań wychowawczo-profilaktycznych (czynniki chroniące i czynniki ryzyka) wrzesień 2020;
 • wnioski z badania diagnozującego rodziców w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych oraz uznawanych wartości wrzesień 2020;
 • wnioski z badania diagnozującego nauczycieli w zakresie powrotu uczniów do stacjonarnej nauki oraz czynników ryzyka i czynników chroniących wrzesień 2021 r.

W Szkole Podstawowej Nr 10 działa monitoring wizyjny, którego celem jest:

 • poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na ternie szkoły oraz na Tereni do niej przyległym;
 • ograniczenie dostępu do szkoły osobom nieuprawnionym;
 • rozwijanie świadomości i umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • Zapobieganiu występowaniu czynów karalnych w szkole.

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego dla realizacji misji wychowawczej szkoły

 • Zapisy z monitoringu z wizyjnego szkoły mogą być wykorzystane do ustalania przyczyn i przebiegu zaistniałych w szkole i na terenie do niej przyległym zdarzeń takich jak : przemoc, wymuszanie, kradzież, uszkodzenia mienia szkoły oraz inne zachowania uczniów szkoły i innych osób przebywających na jej terenie ( palenie papierosów, picie alkoholu, itp.).
 • Zapisy z monitoringu wizyjnego szkoły mogą być wykorzystane do ustalania przyczyn konfliktów między uczniami. Rodzice uczniów biorących udział w zdarzeniu mogą obejrzeć zapis wizyjny z kamer za zgodą dyrektora szkoły.
 • Odczytu zapisu rejestratora mogą dokonywać: dyrektor szkoły, wicedyrektorzy szkoły, pedagog, psycholog lub inny upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły.
 • Stałą obserwację poglądu kamer dokonuje woźny szkoły i informatyk, który informuje bezzwłocznie dyrektora szkoły o zaobserwowanych, niebezpiecznych zachowaniach uczniów i innych osób przebywających na Tereni szkoły.
 • Zapis z monitoringu wizyjnego może być przekazany funkcjonariuszom policji w celu ustalenia sprawców czynu zabronionego dokonanego na terenie szkoły.

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany będzie w czterech obszarach

 1. Zdrowie – edukacja zdrowotna
 2. Relacje i komunikacja
 3. Kultura – wartości, normy społeczne, wzory zachowań
 4. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

Działania wychowawczo-profilaktyczne będą realizowane zgodnie z obowiązującymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 tj.

 • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie;
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych;
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;
 • Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i poza formalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zdrowie – edukacja zdrowotna

Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni
Kształtowanie świadomego dążenia do ochrony zdrowia jako nadrzędnej wartości dla człowieka
 • Dbanie o bezpieczeństwo (fizyczne i psychiczne) uczniów w okresie pandemii COVID-19 (informowanie, przypominanie o zachowaniu procedur obowiązujących w okresie pandemii)
 • Zapoznanie rodziców i uczniów z informacjami na temat szczepienie jako świadomej decyzji w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19
 • Kształtowanie świadomości bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym jako pieszy
 • wspieranie i informowanie uczniów o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie dłuższego przebywania w domu
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowania i spędzania czasu wolnego, jako alternatywy dla biernego spędzania czasu wolnego przy komputerze, telefonie
 • rozwijanie zainteresowań sportowych na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku
 • propagowanie zdrowego odżywiania się
 • dostarczanie informacji na temat zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • uświadomienie zagrożeń związanych z nadużywaniem ogólnodostępnych leków
 • uświadomienie uczniom negatywnego wpływu używek na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz społeczne funkcjonowanie człowieka
 • Uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy
 • Przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy dotyczącej skutków zażywania środków psychoaktywnych
 • dostarczanie uczniom informacji nt. odpowiedzialności karnej związanej z posiadaniem lub zażywaniem środków psychoaktywnych
 • dostarczenie uczniom informacji na temat profilaktyki czerniaka
 • informacje na stronie www szkoły, gazetki ścienne
 • spotkania z rodzicami, zajęcia z wychowawcą
 • Udział w projekcie "Akademia Bezpiecznego Puchatka" - bezpieczni uczniowi klas I
 • Udział w programach promujących zdrowy tryb życia
 • udział w zajęciach profilaktyki zdrowotnej, zajęcia z wychowawcą, warsztaty nt. zdrowia, organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym (z zachowaniem reżimu sanitarnego), organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
 • Udział w Ogólnopolskim Projekcie "Aktywny powrót do szkół - WF z AWF"
 • nawiązanie współpracy ze specjalistami z zakresu terapii uzależnień, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, spotkania z przedstawicielem policji
 • Udział w ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka
 • na bieżąco
 • wrzesień
 • wrzesień, październik i bieżąco w ciągu całego roku szkolnego
 • cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły
 • wrzesień - kwiecień
 • dyrekcja szkoły, wychowawcy, pedagog, psycholog
 • wychowawcy klas
 • p. M. Pychotka, wychowawcy klas I, świetlica
 • dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciel biologii, pedagog, psycholog, pielęgniarka szkolna, zaproszeni specjaliści
 • p. M. Nałęcz, nauczyciele WF
 • p. A. Kotowicz, biolodzy, wychowawcy klas, pielęgniarka w ramach godziny wychowawczej
Uświadomienie głównych zagrożeń utraty zdrowia
 • profilaktyka uzależnień
 • profilaktyka chorób cywilizacyjnych
 • zapobieganie depresji, stresowi
 • zajęcia z wychowawcą, pogadanki, rozmowy indywidualne, spotkania ze specjalistami, udział w spektaklach, koncertach profilaktycznych
 • cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły
 • wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog zaproszeni specjaliści
Wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami - także poprzez szukanie pomocy u osób zaufanych i specjalistów
 • Pomoc uczniom przejawiającym zachowania depresyjne, lękowe w szczególności w/po nauczaniu zdalnym
 • zajęcia z wychowawcą, pogadanki, rozmowy indywidualne, spotkania ze specjalistami, umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o placówkach świadczących pomoc
 • cały rok szkolny
 • Dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog zaproszeni specjaliści

Relacje i komunikacja

Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni
Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się i dążenie do integracji zespołu klasowego i szkolnego
 • Pomoc uczniom klas w adaptacji po powrocie do nauki stacjonarnej
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz ich rozumienia
 • Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie, szkole
 • Doskonalenie umiejętności zmiany postawi zachowań poprzez stosowanie oraz przyjmowanie asertywnej krytyki
 • Podejmowanie działań na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji
 • zajęcia reintegracyjne na zajęcia z wychowawcą pogadanki, rozmowy indywidualne, spotkania ze specjalistami organizowanie wycieczek klasowych, międzyklasowych
 • organizowanie wspólnych imprez klasowych i szkolnych
 • Samorządu Uczniowskiego
 • wrzesień 2021
 • cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły
 • wychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły
 • Rozwijanie kompetencji w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów z zastosowaniem negocjacji i mediacji
 • Rozwijanie umiejętności stosowania różnych form komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska
 • Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych uczniów
 • zajęcia z wychowawcą, organizowanie zajęć z pedagogiem, psychologiem, zajęcia ze specjalistami, rozmowy indywidualne
 • cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły
 • wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, zaproszeni specjaliści
Budzenie zainteresowań prawidłowościami świata i przyrody
 • Włączenie uczniów do racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej i regionalnej,
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Uświadamianie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.
 • akcje proekologiczne, prelekcje, pokazy, konkursy
 • Udział w projekcie "Z Ekologią na Ty"
 • Udział Ogólnopolskiej akcji sprzątania "Myślę, więc nie śmiecę"
 • Wrzesień
 • nauczyciele biologii, przyrodyp. M. Pychotka, p. M. Żebrowska
 • wychowawcy klas, nauczyciel WFp. K. Czuba, p. J. Ćwiek

Kultura – wartości, normy społeczne, wzory zachowań

Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni
 • Kształtowanie postawy patriotycznej, wpajanie szacunku dla tradycji narodowej z uwzględnieniem ceremoniału szkolnego
 • organizowanie uroczystości szkolnych, rozwijanie i pielęgnowanie tradycji i ceremoniału szkolnego, organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej, lekcje wychowawcze, współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły
 • wychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły, opiekunowie SU
 • Poznanie i respektowanie obowiązujących praw wewnątrzszkolnych (Statut, Regulaminy, Wewnętrzny System Oceniania, Program Wychowawczo-Profilaktyczny)
 • Kultywowanie tradycji
 • Wdrażanie ucznia do funkcjonowania w środowisku lokalnym
 • zapoznanie z dokumentacją wewnątrzszkolną podczas godzin wychowawczych i zebrań z rodzicami, zamieszczenie na stronie internetowej szkoły przepisów prawa wewnątrzszkolnego wyjścia klasowe, lekcje muzealne, spotkania z ciekawymi ludźmi godnymi naśladowania, poszerzanie wiedzy z zakresu historii szkoły i środowiska lokalnego, poznawanie celów instytucji działających w środowisku lokalnym, kształtowanie postawy obywatelskiej i zaangażowanej na rzecz osób potrzebujących
 • cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły
 • wychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły, opiekunowie SU
 • Kreowanie postaw prospołecznych i rozwijanie pozytywnego systemu wartości
 • udział w akcjach charytatywnych, działalność Szkolnego Koła Wolontariatu (np. pomoc dla schroniska w postaci zbiórki karmy i rzeczy dla zwierząt, "Szlachetna Paczka", zbiórki Caritas itp.)
 • udział w Tygodniu Wychowania "W blasku ojcostwa"
 • cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły
 • wrzesień
 • wychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły, opiekunowie SU
 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w odkrywaniu ich talentów i własnych predyspozycji
 • udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, udział w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach
 • cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły
 • wychowawcy klas, pedagog, psycholog, nauczyciele, dyrekcja szkoły
 • Pomoc uczniom w odkrywaniu ich uzdolnień, rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania
 • organizowanie konkursów tematycznych, przygotowanie uczniów do startu w olimpiadach przedmiotowych i innych, inspirowanie młodzieży do twórczości własnej
 • cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły
 • wychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły,
 • Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych, uczenie postawy tolerancji i empatii
 • Wspomaganie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości (wyrównywanie szans edukacyjnych)
 • Przeciwdziałanie wszelkim objawom nietolerancji wobec odmienności - profilaktyka i edukacja antydyskryminacyjna, zapobieganie wykluczeniu
 • Promowanie postaw asertywnych, empatycznych i altruistycznych Promowanie postaw wzajemnej przyjaźni, poczucia więzi, zaufania
 • promowanie wrażliwości wobec uczniów o specjalnych potrzebach psychofizycznych, wspólna organizacja i udział w imprezach szkolnych: Ogólnopolski projekt dotyczący Mutyzmu Wybiórczego Dzień Integracji: Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, Światowy Dzień Świadomości Atutyzmu
 • cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły
 • wychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły, p. A. Czujak
 • Zespół Do Spraw Integracji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
 • Zapobieganie niskiej samoocenie uczniów, zastosowanie w praktyce umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.
 • zajęcia z wychowawcą, organizowanie zajęć z pedagogiem, zajęcia ze specjalistami, rozmowy indywidualne
 • cały rok szkolny
 • nauczyciele, wychowawcy pedagog, psycholog
 • Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań lub dziedzin życia szkoły
 • praca w samorządzie uczniowskim, organizacja uroczystości szkolnych, konkursów, Dni Otwartych Szkoły
 • cały rok szkolny zgodnie z Planem Wychowawczym klas i Planem Pracy Szkoły
 • wychowawcy klas, pedagog, psycholog nauczyciele, dyrekcja szkoły, SU
 • Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia. Poszerzanie wiedzy na temat różnych form poszukiwania pracy, związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • wskazanie źródeł informacji o szkołach ponadpodstawowych w regionie, kraju, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (badanie predyspozycji zawodowych), spod akania z przedstawicielami różnych zawodów
 • cały rok szkolny
 • Szkolny doradca zawodowy, Dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pedagog
 • Kształcenie umiejętności uczenia się i zdobywania informacji
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się, rozwijanie motywacji uczniów do nauki
 • zajęcia na temat metod uczenia się, wskazywanie źródeł pozyskiwania informacji (film, media)
 • cały rok szkolny
 • wychowawcy, pedagog, psycholog
 • Ograniczenie rozmiarów absencji na lekcjach
 • stworzenie grup pomocy koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce, monitorowanie obecności uczniów, spisanie kontraktu rozpoznanie problemów uczniów
 • cały rok szkolny
 • wychowawcy, Dyrekcja szkoły, Pedagog, psycholog nauczyciele
 • Wyodrębnienie uczniów sprawiających problemy wychowawcze, rozpoznanie przyczyn niewłaściwego zachowania.
 • obserwacja, rozmowy indywidualne z uczniem i rodzicami
 • cały rok szkolny
 • Wszyscy nauczyciele Pedagog, psycholog Wychowawcy
 • Pomoc uczniom w przezwyciężeniu problemów osobistych i szkolnych
 • rozmowy indywidualne z uczniami, współpraca z pedagogiem, psychologiem, współpraca z nauczycielami, rodzicami, kuratorami sądowymi, placówkami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny, zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 • cały rok szkolny
 • dyrekcja, pedagog, psycholog wychowawcy, nauczyciele
 • Objęcie indywidualną opieką uczniów mających trudności adaptacyjne w sferze kontaktów społecznych, zagrożonych patologią, mających trudną sytuację bytową
 • rozmowy indywidualne z uczniami, współpraca z pedagogiem, psychologiem, nauczycielami, rodzicami, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkami pomocy społecznej
 • cały rok szkolny
 • dyrekcja, pedagog, psycholog, wychowawcy
 • Wspomaganie uczniów w radzeniu sobie ze stresem
 • indywidualne elementy treningu antystresowego, zajęcia z pedagogiem, psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • cały rok szkolny
 • pedagog, psycholog wychowawcy, nauczyciele
 • Utrwalanie i zastosowanie w praktyce umiejętności kontrolowania własnych emocji
 • rozmowy indywidualne z uczniami, współpraca z pedagogiem, psychologiem, nauczycielami, rodzicami, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkami pomocy społecznej
 • cały rok szkolny
 • wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholg

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

ZadaniaFormy realizacjiTerminOdpowiedzialni
 • Podejmowanie działań służących podniesieniu bezpieczeństwa w szkole
 • podniesienie poczucia bezpieczeństwa poprzez funkcjonowanie monitoringu, ochrona uczniów przed treściami niebezpiecznymi, edukacja dla bezpieczeństwa - współpraca z różnymi instytucjami (policja, straż); przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej, budowanie współpracy z rodzicami w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią
cały rok szkolny dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog
 • Rozwijanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych) i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych).
 • zajęcia z wychowawcą, organizowanie zajęć z pedagogiem, psychologiem, zajęcia ze specjalistami, rozmowy indywidualne
cały rok szkolnywychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- - gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.).
 • zajęcia z wychowawcą, organizowanie zajęć z pedagogiem, psychologiem, zajęcia ze specjalistami, rozmowy indywidualne
cały rok szkolnywychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog,
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań.
 • Przekazywanie informacji o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania z portali społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania cyberprzemocy
 • zajęcia z wychowawcą, organizowanie zajęć z pedagogiem, psychologiem, zajęcia ze specjalistami, rozmowy indywidualne
cały rok szkolnywychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog,
 • Rozwijanie umiejętności psychospołecznych, takich jak radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie konfliktów i przewidywanie konsekwencji własnych działań
 • Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.
wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, dyrekcja szkoły

Propozycje tematyki zajęć wychowawczo-profilaktycznych z uwzględnieniem aktualnych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022

Semestr I

Wrzesień
 • Rola szczepień w zapobieganiu epidemii
 • Zapoznanie uczniów z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole. Wdrażanie uczniów w przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w czasie epidemii koronawirusa COVID-19
 • Bezpieczna droga do szkoły (klasy I-III). Jesteśmy bezpiecznymi użytkownikami ruchu drogowego. Bierzemy udział w ćwiczeniach ewakuacji szkoły
 • Poznajemy prawa i obowiązki uczniów zawartych w Statucie Szkoły. Wybieramy samorząd klasowy
 • Zajęcia integracyjne oraz reintegracyjne w klasach. przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), wzbudzanie poczucia przynależności do grupy
 • Obchodzimy XI Tydzień Wychowania ,,W blasku ojcostwa"
 • "Myślę więc nie śmiecę"- akcja sprzątania świata
 • Netykieta w zdalnym nauczaniu. Portale społecznościowe i komunikatory w naszym życiu
 • Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. Wiemy do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych.
Październik
 • Stres. Jak sobie z nim radzić?
 • Dzień Edukacji Narodowej. Za co cenimy naszych nauczycieli? Wzbogacamy wiedzę o patronie szkoły Janie Pawle II- Święto Szkoły
 • Poznajemy sposoby koncentrowania uwagi oraz techniki ułatwiające aktywne słuchanie i uczenie się
 • Aktywizowanie młodzieży do działania na rzecz innych. Na czym polega dawanie innym, czyli jak zostać wolontariuszem? Październik miesiącem mutyzmu wybiórczego- zwiększamy wrażliwość uczniów
 • Bezpieczne i roztropne korzystanie z Internetu. Stop cyberprzestrzeni
 • Uczymy się obserwować i oceniać swoje zachowania w różnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałamy agresji i przemocy.
Listopad
 • Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny okazją do refleksji nad życiem
 • Poznajemy symbole narodowe, regionalne. Tworzymy, uczestniczymy, kultywujemy tradycje szkoły, miasta, regionu i państwa. Narodowe Święto Niepodległości - udział w apelu
 • Trening asertywności- jak przeciwstawić się presji grupy rówieśniczej
 • Mam prawo do edukacji- o prawach dziecka, ucznia-Konwencja o prawach dziecka. Czym właściwie jest prawo? Główne akty prawne w Polsce i ich hierarchia
 • Niepełnosprawni są wśród nas, czyli trochę o empatii i tolerancji. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Dzień Integracji.
Grudzień
 • Mediacje - klucz do rozwiązywania sporów
 • Kształtujemy nawyki kulturalnego zachowania. Uprzejmość- moje drugie imię
 • Święta Bożego Narodzenia - pielęgnacja tradycji świątecznej. Klasowe spotkania opłatkowe.
Styczeń
 • Przewidujemy, kontrolujemy i oceniamy efekty własnej pracy
 • Umiemy się wspólnie bawić - bal karnawałowy
 • Umiem rozmawiać, ale czy umiem słuchać? -czyli skomplikowany proces komunikacji
 • Wdrażamy zasady bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego - Jak bezpiecznie spędzić ferie?

Semestr II

Luty
 • Poznajemy siebie - odmienność płci i wzajemne relacje
 • Akceptacja siebie. Wyrażanie uczuć, wartości pozytywnych myśli, za co siebie lubię/nie lubię. Czy ja akceptuję siebie? Jak wypracować poczucie własnej wartości?
Marzec
 • Zainteresowania, talenty - znam swoje mocne strony
 • Klimatyczni - co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu. Czy jestem człowiekiem ekologicznym? Zapobiegamy zmianom klimatu
 • Nabywamy wiedzę na temat zagrożeń płynących z uzależnień
 • Radość tworzenia - kreatywny uczeń i nauczyciel
 • Jak bezpiecznie oszczędzać pieniądze? Kształtowanie umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi
 • "Dzień Kolorowej Skarpety" - Światowy Dzień osób z zespołem Downa.
Kwiecień
 • Tradycje Świąt Wielkiej Nocy w naszych rodzinach
 • Co to jest zdrowie? Wdrażamy zasady zdrowego stylu życia. Prawidłowe odżywianie
 • Kształtujemy nawyki związane z higieną osobistą i troską o zdrowie
 • Dbamy o środowisko - ,,Akcja Sprzątanie Świata". Dzień Ziemi - Chrońmy naszą planetę Ziemię
 • "Świecimy na niebiesko"- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Maj
 • Rocznica urodzin Jana Pawła II
 • Przygotowujemy się do niewiadomego - mój zawód w przyszłości, mój pomysł na życie
 • Komunikacja w rodzinie. Moje miejsce w rodzinie - czym jest rodzina dla każdego człowieka? Rola matki w życiu każdego człowieka. Funkcje rodziny.
Czerwiec
 • Samodzielnie i autonomicznie podejmujemy różnorodne formy aktywności. Dzień Sportu i Dzień Dziecka
 • Podsumowujemy wyniki nauczania i zachowania w kończącym się roku szkolnym
 • Jak bezpiecznie wypoczywać podczas wakacji?