Program wychowawczo-profilaktyczny

Program opracowany w składzie:

p. Ilona Bałdyga-Wielechowska
p. Joanna Kacprzak
p. Hanna Kolbus
p. Izabela Musiał

Program uchwalony przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce w dniu 21 września 2020 roku.

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4 art. 70 ust. 1;
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz.356 z późn. zm.);
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Dz. U. 1989 nr 29 poz.155);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. z zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249 z późn. zm.);
 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.(Dz. U. z 2020 r. poz.910);
 • Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2018r. p. 967);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014r., poz.395);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpień 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020r. poz. 910);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.1394);

Wprowadzenie

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

Wychowanie

Wychowanie: „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3ustawy Prawo oświatowe).

Profilaktyka

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Program zawiera dwa rodzaje profilaktyki:

 • pierwszorzędową – skierowaną do wszystkich uczniów i ich rodziców;
 • drugorzędową – obejmującą uczniów już zdiagnozowanych;

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Model absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II Ostrołęce:

 • Odpowiedzialnie funkcjonuje w demokratycznym społeczeństwie oraz właściwie rozumie ideały demokracji, tolerancji, wolności.
 • Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, wrażliwością i tolerancją.
 • Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwija swoje pasje i zainteresowania.
 • Jest aktywny i twórczy – potrafi reprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy.
 • Jest wrażliwy na otaczającą przyrodę i piękno natury oraz postrzega świat jako sacrum, gdzie wszystko jest powiązane, a człowiek jest odpowiedzialny za zachowanie jej harmonii.
 • Umie podejmować niepopularne decyzje oraz ograniczać swoje potrzeby dla większego dobra ( bardziej „być” niż „mieć”).
 • Potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji, umie oprzeć się presji rówieśników, mody, negatywnym wzorcom upowszechnianym przez mass media.
 • Dba o swoje ciało, jego harmonijny rozwój oraz zdrowie psychiczne i fizyczne.
 • Zna chrześcijańskie korzenie Europy, oraz dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne swojej ojczyzny i świata.
 • Identyfikuje się z Patronem i ze Szkołą „Ja chodziłem/ chodziłam do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce” oraz godnie reprezentuje szkołę.

Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (podstawa programowa):

 • „(…) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele)”;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób (…);
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość (…).

Przy opracowywaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • dotychczasowe doświadczenia szkoły;
 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;
 • wnioski z analizy specyfiki środowiska, w którym funkcjonuje szkoła;
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej dotyczące dyskryminacji;
 • wnioski z ewaluacji zewnętrznej dotyczącej wymagania ,,Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
 • wnioski z badania diagnozującego przeprowadzonego we wrześniu 2017 r. w obszarze bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, w tym z portali społecznościowych;
 • wnioski z badania diagnozującego ankietowanych rodziców i uczniów klas I – VII, dotyczącego możliwości poprawy bezpieczeństwa w szkole;
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej wykluczenia rówieśniczego we wrześniu 2019 r.;
 • wnioski z badania diagnozującego uczniów w zakresie realizowanych w szkole działań wychowawczo – profilaktycznych (czynniki chroniące i czynniki ryzyka) wrzesień 2020;
 • wnioski z badania diagnozującego rodziców w zakresie działań wychowawczo – profilaktycznych oraz uznawanych wartości wrzesień 2020.

Realizacja zadań wychowawczo – profilaktycznych (uczniowie):

ObszarCeleZadaniaSposób realizacji
I. Kształtowanie postaw norm społecznych - kształtowanie wychowania do wartości
 • zbudowanie spójnego zestawu wartości i postaw;
 • zbudowanie prawidłowych relacji rówieśniczych;
 • integracja zespołów klasowych;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób;
 • rozwijanie wrażliwości uczniów na potrzeby i odczucia zwierząt (wolontariat);
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły;
 • rozwijanie umiejętności działania zespołowego, tworzenia klimatu, dialogu i efektywnej współpracy;
 • rozwijanie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
 • zwiększenie świadomości w temacie wychowania w wartości przez rodzinę;
 • nawiązywanie poprawnych relacji w grupie;
 • promowanie i wzmacnianie pozytywnych wzorów i postaw;
 • kształtowanie postawy szacunku dla innych oraz nabywanie umiejętności zapobiegania dyskryminacji;
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej z symbolami narodowymi i kulturowymi;
 • promowanie kultury słowa i savoir vivre;
 • uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb;
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych;
 • promowanie idei - "Stop mowie nienawiści";
 • pogłębianie świadomości zależności pomiędzy swoim zachowaniem, a wyrażaniem własnych poglądów;
 • uświadamianie znaczenia wartości w życiu codziennym;
 • organizacja apeli i uroczystości tematycznych;
 • realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych;
 • udział w akcjach charytatywnych;
 • lekcje wychowawcze o określonej tematyce;
 • gazetki i wystawy szkolne;
 • tworzenie regulaminów i kontraktów klasowych;
 • pomoc koleżeńska;
 • akcje przeprowadzone na rzecz chorych dzieci;
 • akcje na rzecz pomocy zwierząt;
 • ankieta dla uczniów "Relacje z kolegami i koleżankami w klasie";
 • lekcje z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analiza sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania;
 • lekcje z zakresu wartości w edukacji i wychowaniu;
II. Rozwijanie kompetencji i umiejętności uczniów wpływających na ich wszechstronny rozwój
 • kształtowanie u uczniów umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi;
 • rozwijanie postaw świadomego korzystania z technologii informatycznych;
 • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci;
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania narzędzi i zasobów cyfrowych w procesie edukacyjnym i zapoznanie z metodami kształcenia na odległość;
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy;
 • rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?;
 • rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów;
 • stwarzanie sytuacji wyzwalających działania twórcze;
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych i informatycznych
 • przestrzeganie etykiety;
 • praktyczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, również w przypadku zawieszania nauki stacjonarnej;
 • wspieranie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 • uświadamianie uczniom ich własnych predyspozycji cech osobowości, temperamentu, zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności;
 • wspomaganie oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 • organizacja konkursów i olimpiad;
 • zajęcia pozalekcyjne;
 • realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych;
 • lekcje tematyczne;
 • wykonywanie prac zleconych przez nauczyciela z wykorzystaniem technologii;
 • udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
 • realizacja działań z zakresu doradztwa zawodowego;
 • przygotowywanie uczniów do konkursów, olimpiad, udział w kołach zainteresowań
 • prezentowanie talentów na forum szkoły;
III. Wspomaganie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości
 • wyrównywanie szans edukacyjnych;
 • zapobieganie wykluczeniu;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • indywidualizacja działań edukacyjnych i wychowawczych;
 • dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia;
 • motywowanie uczniów do pracy;
 • integracja zespołów klasowych;
 • objęcie uczniów odpowiednią formą pomocy specjalistycznej na terenie szkoły;
 • udział w zajęciach dodatkowych;
 • dobór odpowiednich metod i form pracy;
 • stosowanie oceniania kształtującego;
IV. Działania opiekuńcze szkoły
 • pogłębienie rozumienia zasad bezpieczeństwa na drogach;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych w drodze do i ze szkoły;
 • zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa na terenie szkoły;
 • budowanie atmosfery bezpieczeństwa;
 • stwarzanie możliwości uczniom realizacji ich potrzeb;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych w czasie epidemii COVID - 19;
 • zapoznanie uczniów z wewnętrznym procedurami w związku z epidemią COVID 19 oraz z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • organizacja czasu wolnego;
 • tworzenie przyjaznego klimatu szkoły;
 • dbanie o realizację potrzeb ucznia;
 • wspieranie i pomoc uczniom i rodzicom w trudnych sytuacjach;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych w drodze do i ze szkoły;
 • dbanie o przestrzeganie ustalonych procedur;
 • zapewnienie wsparcia i bezpieczeństwa uczniom w czasie trwania epidemii COVID-19;
 • opieka świetlicowa;
 • zajęcia pozalekcyjne;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym;
 • realizacja projektów pomocowych (stypendia - pomoc p-p);
 • organizacja spotkań z policjantem, strażnikiem miejskim;
 • organizacja konkursu plastycznego;
 • spotkania ze specjalistami: pedagog, psycholog, konsultacje on-line, rozmowy telefoniczne;
 • kierowanie do właściwych instytucji pomocowych: PPP, MOPR, OIK itp.;
V. Kształcenie kompetencji kadry pedagogicznej
 • samodoskonalenie i rozwój warsztatu pracy nauczyciela;
 • zwiększenie świadomości nauczycieli w zakresie określonych kompetencji;
 • zwiększenie efektywności pracy nauczycieli;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • promowanie, zapobieganie i kształtowanie umiejętności przestrzegania procedur związanych z bezpieczeństwem w szkole w czasie epidemii w związku z COVID19;
 • wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą;
 • organizacja rad pedagogicznych;
 • znajomość prawa oświatowego;
 • integracja kadry pedagogicznej;
 • udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • opracowanie regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19 oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (zapobieganie i przeciwdziałania COVID-19);
 • praca zespołów samokształceniowych;
 • lekcje otwarte;
 • szkolenie na temat: "Technika miękkiego brzuszka, czyli trudny rodzic w szkole. Jak dostrzec i skutecznie bronić się przed manipulacją?;
 • szkolenie "Szkoła w chmurze";
 • udział w pozaszkolnych formach doskonalenia;
 • rady wyjazdowe;
 • bank scenariuszy przedmiotowych i lekcji wychowawczych;
 • opracowanie i przestrzeganie obowiązujących procedur;
 • procedury, lekcje wychowawcze, konsultacje on-line ze specjalistami, udział w webinariach i e-konferencjach, pogłębianie wiedzy w literaturze popularno-naukowej, na portalach informacyjno-edukacyjnych;

VI. Współpraca szkoły ze środowiskiem: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Komenda Miejska Policji, Urząd Miasta Ostrołęka, Ostrołęckie Centrum Kultury, Rada Osiedla Centrum, Miejska Biblioteka Publiczna, Sąd Rejonowy, Zakłady pracy, inne Szkoły, Straż Pożarna, Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Szkolny Związek Sportowy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek Harcerstwa Polskiego, Ekomena, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, Fundacja „Żyj z Pasją”, Fundacja „Splot Pamięci”, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Grupa Ratownicza „Nadzieja”, Stowarzyszenie Vides Polska.

 • integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym;
 • promowanie osiągnięć szkoły, jej uczniów i nauczycieli;
 • pozyskiwanie środków finansowych;
 • stymulowanie rozwoju psychospołecznego uczniów;
 • podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, uczniów i rodziców;
 • włączanie rodziców w życie klas i szkoły;
 • chęć poznawania świata;
 • umiejętność komunikowania się z innymi;
 • uwrażliwianie na piękno do przyrody i współodpowiedzialność za nią;
 • kształtowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym;
 • kierowanie uczniów z problemami dydaktyczno – wychowawczymi, na badania, konsultacje;
 • organizacja spotkań z policjantem;
 • organizacja konkursów, imprez;
 • promowanie szkoły na łamach mediów;
 • współpraca z kuratorami;
 • organizowanie międzyszkolnych konkursów i imprez;
 • pomoc materialna;
 • pozyskiwanie sponsorów, wspólna organizacja imprez.

Realizacja zadań profilaktycznych (rodzice):

ObszarCeleZadaniaSposób realizacji
I. Profilaktyka zdrowia
 • nabywanie i bogacenie wiedzy dotyczącej higieny zdrowia psychicznego i fizycznego
 • angażowanie rodziców do preferowania wypoczynku czynnego
 • wzbogacanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci
 • poszerzenie wiedzy na temat trudności emocjonalnych związanych z okresem dojrzewania dziecka
 • uświadomienie negatywnych przyczyn uszkodzeń narządu słuchu oraz destrukcyjnych skutków hałasu
 • zapoznanie z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19, wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w czasie epidemii (zapobieganie i przeciwdziałania COVID-19)
 • przestrzeganie higieny zdrowia fizycznego i psychicznego swoich dzieci zarówno w domu jak i poza nim
 • zachęcanie dzieci i uczestnictwo w organizowanych przez szkołę formach wypoczynku szkolnego
 • uczestnictwo w spotkaniach specjalistycznych z pedagogiem i psychologiem
 • stosowanie się do wytycznych i zachęcanie dzieci do przestrzegania procedur związanych z bezpieczeństwem w szkole w czasie epidemii w związku z COVID-19
 • pogadanki
 • prelekcje
 • biwaki
 • rajdy rowerowe
 • wyjazdy na basen
 • ogniska
 • rozgrywki sportowe
 • konsultacje, porady indywidualne z psychologiem, pedagogiem
 • udział w spotkaniach z rodzicami
 • udział w spotkania z rodzicami, bieżące śledzenie informacji zamieszany na stronie szkoły i w e-dzienniku
II. Przeciwdziałanie agresji i przemocy
 • uczulenie na problem agresji i przemocy wśród dzieci
 • edukacja rodziców
 • uwrażliwienie na akty przemocy w środowisku
 • zwrócenie uwagi na wiedzę dotyczącą przemocy w grach komputerowych oraz dostarczenie wiedzy o cyberprzemocy
 • aktywne uczestnictwo w spotkaniach klasowych z wychowawcą
 • uwrażliwianie na możliwość doznawania aktów agresji przez ich dziecko
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów
 • dostarczanie wiedzy na temat cyberprzemocy
 • indywidualne konsultacje i porady rodziców z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem szkolnym, dyrektorem
 • udział w spotkaniach wychowawczo - profilaktycznych prowadzonych przez trenerów z Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych
III. Profilaktyka uzależnień
 • pogłębianie wiadomości na temat różnego rodzaju uzależnień
 • informowanie o procedurach
 • systematyczna współpraca z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem
 • przekazywanie wiedzy na temat uzależnień poprzez uczestnictwo w spotkaniach organizowanych na terenie szkoły
 • kierowanie do specjalistów oraz instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień
 • uzyskiwanie wiedzy na temat dopalaczy
 • nabywanie wiedzy na temat obowiązujących procedur dotyczących przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym oraz bezpośrednich działań interwencyjnych podejmowanych przez pracowników szkoły
 • indywidualne spotkania z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, specjalistami
 • korzystanie z materiałów zgromadzonych w bibliotece szkolnej
 • udostępnianie informacji na temat: "Procedur obowiązujących w szkole"
IV. Komunikacja i umiejętności interpersonalne
 • efektywna współpraca poprzez poznawanie siebie nawzajem
 • aktywne uczestnictwo w klasowych, szkolnych i środowiskowych uroczystościach
 • prelekcje
 • biwaki
 • imprezy integracyjne
 • turnieje sportowe
 • ogniska
 • konsultacje, porady indywidualne z psychologiem, pedagogiem
V. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • wspieranie nauczycieli w kształtowaniu u uczniów postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu takich jak poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura wobec drugiego człowieka i tolerancja wobec niego
 • pokazywanie dzieciom, własnym przykładem, kulturalnych, pełnych szacunku i tolerancji zachowań wobec drugiego człowieka
 • spotkanie z rodzicami nt. Depresja u dzieci i młodzieży "Bo gdy życie traci sens"
VI. Zagospodarowanie czasu wolnego
 • uświadamianie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci
 • uświadamianie zagrożeń płynących z internetu
 • promowanie czytelnictwa
 • zachęcanie dzieci do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego
 • dostarczenie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń płynących z internetu
 • kształtowanie kultury czytelniczej młodego człowieka
 • podniesienie poziomu czytelnictwa w klasach
 • wspólne gry i zabawy, wyjścia, spacery, zawody
 • świadome korzystanie z internetu
 • czytanie uczniom w klasie
VII. Zwiększenie współpracy w zakresie kontroli obowiązku szkolnego
 • uświadamianie konsekwencji nierealizowania przez dziecko obowiązku szkolnego (również podczas nauki zdalnej).
 • systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na lekcjach.
 • bieżące informowanie rodziców o absencji dziecka
 • uruchomienie procedur związanych z niespełnianiem obowiązku szkolnego.

Tematyka zajęć wychowawczych i profilaktycznych.

Semestr I

Wrzesień
 • Zapoznanie uczniów z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole. Wdrażanie uczniów w przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w czasie epidemii koronawirusa COVID 19.
 • Poznajemy regulamin uczniowski, prawa i obowiązki uczniów. Wybieramy samorząd klasowy.
 • Jesteśmy bezpiecznymi użytkownikami ruchu drogowego. Bierzemy udział w ćwiczeniach ewakuacji szkoły.
 • Obchodzimy X Tydzień Wychowania „Budujmy więzi”
 • Netykieta w zdalnym nauczaniu. Portale społecznościowe i komunikatory w naszym życiu.
 • Poznajemy sposoby koncentrowania uwagi oraz techniki ułatwiające aktywne słuchanie i uczenie się.
 • Nabywamy wiedzę na temat zagrożeń płynących z uzależnień. Ćwiczymy postawy asertywne w kontakcie z używkami.
 • Wiemy do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych.
Październik
 • Za co cenimy naszych nauczycieli? Wzbogacamy wiedzę o patronie szkoły Janie Pawle II. Dzień Edukacji Narodowej
 • Kształtujemy wrażliwość na potrzeby innych
 • Uczymy się mądrze i bezpiecznie korzystać z mediów i poruszać w cyberprzestrzeni.
 • Uczymy się obserwować i oceniać swoje zachowania w różnych sytuacjach życiowych przeciwdziałamy agresji i przemocy.
 • Rozwijamy zainteresowania czytelnicze.
Listopad
 • Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny okazją do refleksji nad życiem.
 • Poznajemy symbole narodowe regionalne. Tworzymy, uczestniczymy, kultywujemy tradycje szkoły, miasta, regionu i państwa. Narodowe Święto Niepodległości - udział w apelu.
 • Okazujemy tolerancję i empatię. Promujemy ideę integracji w szkole. Dni integracji „Zobaczyć sercem”.
 • Mam prawo do edukacji- o prawach dziecka, ucznia.
 • Czym właściwie jest prawo? Główne akty prawne w Polsce i ich hierarchia.
Grudzień
 • Mediacje – klucz do rozwiązywania sporów.
 • Kształtujemy nawyki kulturalnego zachowania się.
 • Kultywujemy polskie tradycje – Wigilie klasowe.
Styczeń
 • Przewidujemy, kontrolujemy i oceniamy efekty własnej pracy.
 • Wdrażamy zasady bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego – jak bezpiecznie spędzić ferie?

Semestr II

Luty
 • Poznajemy siebie – odmienność płci i wzajemne relacje.
 • Akceptacja siebie. Wyrażanie uczuć, wartości pozytywnych myśli, za co siebie lubię/nie lubię. Czy ja akceptuję siebie?
 • Jak wypracować poczucie własnej wartości?
 • Poznajemy istotę procesu komunikacji i przyczyny zakłóceń.
 • Umiemy się wspólnie bawić – bal karnawałowy.
Marzec
 • Uczymy się oswajać stres i złość.
 • Jak bezpiecznie oszczędzać pieniądze? Kształtowanie umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi.
 • Moje zainteresowania, prezentacja zainteresowań uczniów. Dzień życzliwości.
 • Klimatyczni – co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu. Czy jestem człowiekiem ekologicznym?
 • Radość tworzenia – kreatywny uczeń i nauczyciel.
Kwiecień
 • Tradycje Świąt Wielkiej Nocy w naszych rodzinach. Śniadanie wielkanocne w klasach.
 • Co to jest zdrowie? Wdrażamy zasady zdrowego stylu życia. Prawidłowe odżywianie.
 • Kształtujemy nawyki związane z higieną osobistą i troską o zdrowie.
 • Dbamy o środowisko – ,,Akcja Sprzątanie Świata". Dzień Ziemi – Chrońmy naszą planetę Ziemię.
 • "Z Autyzmem na niebiesko" – Dni Autyzmu.
Maj
 • Rocznica urodzin Jana Pawła II – Święto Szkoły
 • Przygotowujemy się do niewiadomego – mój zawód w przyszłości.
 • Moje miejsce w rodzinie – czym jest rodzina dla każdego człowieka? Rola matki w życiu każdego człowieka.
Czerwiec
 • Samodzielnie i autonomicznie podejmujemy różnorodne formy aktywności. Dzień Sportu i Dzień Dziecka.
 • Podsumowujemy wyniki nauczania i zachowania w kończącym się roku szkolnym.
 • Jak bezpiecznie wypoczywać podczas wakacji?

Cele wychowania i profilaktyki będą również realizowane podczas uroczystości szkolnych skierowanych do uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 z uwzględnieniem wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirus COVID-19 oraz z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i uchwalony przez Radę Rodziców.

Program wychowawczo-profilaktyczny zawiera szczegółowe propozycje oraz wytyczne odnośnie konkretnych działań wynikających z przeprowadzonej diagnozy w terminie 07.09.2020-11.09.2020 r. wśród uczniów klas VII i VIII oraz ich rodziców. Badaniem objęto co piątego ucznia i rodzica. Łącznie w badaniu ankietowym wzięło 44 uczniów i 25 rodziców.

Analiza czynników ryzyka oraz czynników chroniących pozwoliła na stworzenie ogólnych wytycznych dotyczących działalności szkoły zawartych w programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły.

Analiza ankiet uczniów i rodziców

Uczniowie

 1. Najczęstsze tematy na jakie uczniowie rozmawiają z rodzicami to tematy zawiązane z nauką 86%, a najrzadziej 34% to tematy związane z zagrożeniami wynikającymi z używania używek.
 2. Najwięcej uczniów 75% spędza czas wolny poza domem oraz na korzystaniu z Internetu, 18% uczniów czyta książki.
 3. 91% uczniów ma znajomych w swoim wieku, nieliczni 2% poznało znajomych/przyjaciół w Internecie.
 4. Najczęstszymi problemami uczniów są trudności w nauce 34%, natomiast są uczniowie , którzy wskazali na trudności w dogadaniu się z kolegami oraz czują brak zrozumienia ze strony nauczyciela 9%.
 5. Badani cenią sobie rodzinę jako największą wartość 82%, najmniej cenią sobie zdrowie 6%.
 6. Najczęściej uczniowie radzą sobie z opanowaniem stresu poprzez słuchanie muzyki 77%, najrzadziej rozmawiają z rodzicami i wykazują wysiłek fizyczny 18%.
 7. Większość uczniów 66% lubi chodzić do szkoły.
 8. 77% uczniów czuje się bezpiecznie w szkole.
 9. 79% uczniów zadeklarowało, że najczęściej w sytuacjach problemowych zgłasza się do wychowawcy klasy.
 10. 70% uczniów uważa, że ich relacje klasowe są prawidłowe.
 11. 61% uczniów w relacjach z rówieśnikami potrafi wyrazić swoje zdanie.
 12. 48% uczniów podnoszą swoją aktywność poprzez spożywanie napojów energetycznych.
 13. 43% uczniów czerpie wiedzę na temat środków psychoaktywnych z internetu.

Wnioski

 1. Uczniowie posiadają wiedzę na temat środków psychoaktywnych.
 2. Znają skutki zażywania substancji psychoaktywnych pomimo to, zdarza im się spożywać napoje energetyczne.
 3. Uczniowie w sytuacjach problemowych wiedzą do kogo zwrócić się w szkole o pomoc.

Rekomendacje

 1. Kontynuowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Rodzice

 1. Zdaniem 76% rodziców najważniejszym zadaniem w zakresie wychowania i profilaktyki powinno być zapewnienie w szkole kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania ich dziecka oraz uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
 2. Zdaniem rodziców szkoła powinna podjąć działania z zakresu:
  – szkolenia rodziców z zakresu kształtowania wartości w dobie kryzysu,
  – spotkania z ciekawymi specjalistami,
  – przekazywania prawdziwych wartości do życia duchowego, społecznego,
  – wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka w zależności od jego potrzeb i możliwości. Zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci szczególnie uzdolnionych.
 3. Rodzice w 92% potwierdzają, że ich dziecko czuje się bezpiecznie w szkole. Na poprawę bezpieczeństwa ich zdaniem wpłynął monitoring szkoły.
 4. 92% rodziców uważa, że w szkole panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca uczeniu się i wychowaniu.
 5. 88% rodziców uważa, że prowadzone działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły wspomagają fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój ucznia.
 6. 92% rodziców zgodziło się, że realizowany w szkole program wychowawczo-profilaktyczny jest zgodny z przyjętymi społecznie normami.
 7. 60% rodziców uważa, że nauczyciele raczej wspierają uczniów w razie trudności wychowawczych.
 8. 84% rodziców jest zdania, że najważniejszymi umiejętnościami dla ich dziecka jest ich rozwój oraz rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, ale również przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 9. Rodzice proponują, aby w programie wychowawczo-profilaktycznym uwzględnić:
  – konkretne narzędzia dla uczniów klas IV i VII do radzenia sobie ze stresem
  – położyć większy nacisk na empatię, szacunek i tolerancję wobec innych

Wnioski

 1. Zdaniem rodziców ich dzieci czują się bezpiecznie w szkole.
 2. Rodzice zgłaszają potrzebę zwiększenia ilości zajęć rozwijających zainteresowania i pasje ich dzieci.
 3. Rodzice widzą potrzebę utrzymywania dobrego kontaktu zarówno ze szkołą jak i dziećmi.

Rekomendacje

 1. Organizowanie szkoleń rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców.
 2. Uwzględnienie rozpoznanych potrzeb w zakresie rozwijania pasji i zainteresowań uczniów.