Dzień otwarty

28 lutego 2020 r. Rodzice i dzieci, potencjalni kandydaci na uczniów klasy pierwszej, mieli możliwość spotkania się z dyrekcją, nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce.
Pan Krzysztof Florczak, dyrektor szkoły przedstawił ofertę szkoły na najbliższy rok szkolny. Zwracał uwagę na przestronność i nowoczesne wyposażenie największej placówki oświatowej w mieście oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę, jak również wysokie wyniki w nauce oraz konkursach i olimpiadach przedmiotowych artystycznych. „Najświeższym” laureatem -zwycięzcą międzynarodowego konkursu programistycznego Pix Programming Challenge.

Pani Lidia Parda, lider zespołu ds kształcenia integracyjnego w szkole przybliżyła tematykę dotyczącą nauki w klasach integracyjnych, które działają w „dziesiątce” już od 2001 roku. Dzieląc się własnym doświadczeniem pracy w klasie integracyjnej zachęcała Rodziców do bliższego zapoznania się z ideą integracji.
Po przemówieniach i prezentacji filmowej oraz zespołu tanecznego prowadzonego przez p. Paulę Skibę i Agatę Pędzich, była możliwość zwiedzania szkoły pod kierunkiem uczniów Samorządu Uczniowskiego i nauczycielek p. Małgorzaty Kubickiej i Karoliny Kuty.

Klasa integracyjna to możliwość wspólnego kształcenia dzieci niepełnosprawnych z dziećmi pełnosprawnymi. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej.

Dzieci niepełnosprawne kwalifikowane są do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Do osób tych zaliczamy przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedowidzące lub niedosłyszące, z wadami mowy, dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, niesprawne ruchowo, dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz przewlekle chore. Z kolei dzieci zdrowe dobierane są na podstawie zgody prawnych opiekunów dziecka.

Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący-nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel wspierający – oligofrenopedagog. Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie. Jednakże realizowane przez nauczyciela wiodącego treści są dostosowywane przez nauczyciela wspierającego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. A więc w nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji, opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych. Ponadto, mimo że dzieci niepełnosprawne są pod opieką nauczyciela wspierającego, nie znaczy to, że nie są pytane i wywoływane do tablicy przez nauczyciela wiodącego. Dzieci zdrowe z kolei zawsze mogą liczyć na pomoc drugiej pani.

Dodatkowo dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej opracowywany jest w szkole Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), w którym zawarte są cele, metody i formy wykorzystywane do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Program ten konstruowany jest przez zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele, specjaliści pracujący z dzieckiem. Każdy IPET jest na bieżąco modyfikowany oraz po zakończonym semestrze poddawany ewaluacji, czyli wielospecjalistycznej ocenie poziomu rozwoju ucznia.

W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych wspierają takie formy pracy jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z logopedą, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne, koła zainteresowań.

W klasie integracyjnej na uwagę zasługuje OCENIANIE, które czasem bywa niezrozumiałe zarówno przez uczniów, jak i ich rodziców. Stąd też rodzice decydujący się na wybór klasy integracyjnej dla swojego dziecka powinni pamiętać, że nauczyciel ocenia dziecko ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi według jego indywidualnych możliwości, a gdy te są bardzo ograniczone, to za wkład pracy, wysiłek, jaki uczeń włożył w powierzone mu zadanie. Stąd też otrzymywane przez uczniów klasy integracyjnej oceny nigdy nie powinny być porównywane.