Wniosek dot. programu „Granty PPGR”

Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Informujemy, że wniosek miasta Ostrołęki dotyczący dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został pozytywnie oceniony i przyznano dofinansowanie.

W związku z bardzo dużym w kraju zainteresowaniem programem wnioskowana przez miasto Ostrołęka łączna kwota 192 500,00 zł została zmniejszona do 137.500,00 zł. Oznacza to, że została zmniejszona maksymalna wartość jednostkowa planowanego do zakupu sprzętu, lecz nie będzie to rzutować na liczbę osób, które ten sprzęt otrzymają Miasto Ostrołęka podpisało umowę o dofinansowanie. Na jej podstawie został ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu. Przetarg został rozstrzygnięty, zawarto umowę z dostawcą, a sprzęt został dostarczony do Urzędu Miasta Ostrołęki. Przekazanie komputerów docelowym beneficjentom programu nastąpi na podstawie stosownej umowy. Zgodnie z założeniami konkursu miasto Ostrołęka ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

Miasto Ostrołęka jest zobowiązane do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu oraz do monitorowania utrzymania tych efektów. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć a miasto Ostrołęka będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami programu. Te zasady zostaną określone w umowie, która zostanie podpisana w momencie odbioru laptopa.

O terminach i zasadach odbioru sprzętu komputerowego będziemy Państwa informować poprzez wiadomości zamieszczane na stronie Miasta Ostrołęki oraz na stronie szkoły, do której uczęszczają uprawnione osoby, a także telefonicznie.

Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać w Urzędzie Miasta Ostrołęki w Wydziale Oświaty w godzinach 7.30 – 15.30, Plac gen. Józefa Bema 1, pokój 115 (I piętro) tel. (29) 764 68 11 wew. 364 (osoba odpowiedzialna – Jadwiga Sadoska).

Proszę o zapoznanie się z procedurami monitorowania utrzymania efektów projektu.

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO – „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy m. Ostrołęka do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

  1. Grantobiorcą w projekcie pozostaje Gmina m. Ostrołęka. Projekt zakłada nabycie i przekazanie przez Gminę m. Ostrołęka sprzętu komputerowego uprawnionym wnioskodawcom tj. członkom rodziny w linii prostej, osoby zatrudnionej w zlikwidowanych PGR na podstawie złożonych oświadczeń oraz innych dokumentów pozytywnie zweryfikowanych zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu Konkursu Grantowego.
  2. Sprzęt komputerowy jest przeznaczony na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych, którzy nie otrzymali tożsamego wsparcia z innych działań przeznaczonych do ograniczenia i niwelacji skutków pandemii COVID-19.
  3. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/opiekunom prawnym/pełnoletnim uczniom. Otrzyma go każda uprawniona osoba na podstawie złożonego w Urzędzie Miasta Ostrołęka wniosku wraz z oświadczeniem i innymi wymaganymi dokumentami.
  4. Przekazanie sprzętu jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie Umowy użyczenia sprzętu komputerowego wraz z Protokołem przekazania – przyjęcia sprzętu komputerowego. Przekazany sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia.
  5. Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania.
  6. Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń w przypadku otrzymania sprzętu zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu w terminie wskazanym przez Gminę m. Ostrołęka
  7. Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do składania pisemnych oświadczeń o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem każdorazowo na wezwanie Gminy m. Ostrołęka, nie rzadziej niż co 6 miesięcy począwszy od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Gminę m. Ostrołęka.
  8. Po upływie 2 lat od dnia zakończenia realizacji projektu sprzęt komputerowy staje się własnością Beneficjenta ostatecznego, tj. osoby, której przekazano sprzęt.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą treścią:

…………………………………..
podpis