informacja

Innowacja Pedagogiczna „Kim będę jak dorosnę? - Wybiorę świadomie”

Miejsce: Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

Uczestnicy: uczniowie klas I –III i oddziału przedszkolnego uczestniczący w zajęciach świetlicowych

Termin realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Autorki programu: Anita Pruszko-Zienkiewicz, Ewa Niemczyk, Justyna Wiska

Innowacja skierowana jest do uczniów klas I - III oraz oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce. Wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci, ich rodziców i jest zgodna z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019. Realizowana jest w oparciu o cele, zadania, roczny i miesięczne plany dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze świetlicy szkolnej.

Planowanie dalszej drogi życiowej to etap trwający od dzieciństwa przez całe życie człowieka. Edukacja i praca zawodowa są ze sobą ściśle powiązane, bowiem edukacja przygotowuje do pracy zawodowej, a praca zawodowa bazuje na edukacji.
Dlatego, bardzo ważnym zadaniem nauczyciela jest zapoznawanie uczniów od najmłodszych lat jego życia z różnymi możliwościami wyboru drogi zawodowej. Przygotowana innowacja umożliwia dzieciom bliższe poznanie różnych zawodów, poprzez bezpośrednie spotkania z ich przedstawicielami.

Głównym celem programu jest zapoznawanie dzieci z różnymi zawodami, uświadamianie znaczenia i wskazywanie wartości pracy w życiu każdego człowieka.

Cele szczegółowe to:
1) Rozbudzanie w dzieciach zainteresowania różnorodnością zawodów
2) Wdrażanie do poszanowania pracy innych ludzi
3) Kształtowanie społecznie pożądanej postawy do pracy
4) Poszerzanie wiedzy ogólnej uczniów
5) Rozbudzanie ciekawości, kreatywności, indywidualności u dzieci
6) Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich
7) Wzmacnianie koncentracji uwagi
8) Stymulowanie ekspresji twórczej i logicznego myślenia
9) Budowanie poczucia własnej wartości

Metody pracy:
- Słowne: pogadanki, rozmowy, opowiadania, objaśnienia, czytanie bajek, tworzenie rymowanek, opisy.
- Czynne: zadania stawiane dzieciom, samodzielne doświadczenia, ćwiczenia, drama, burza mózgów, uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów, zajęć praktycznych – wykonywanie zadań założonych w temacie.
- Percepcyjne: oglądanie filmów, ilustracji, obserwacja, pokaz, demonstracja, wystawy.

Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca grupowa
- praca zbiorowa

Sposoby realizacji:
1) Organizacja raz w miesiącu spotkania z przedstawicielem określonego zawodu według harmonogramu.
2) Dostarczanie uczniom jak największej ilości wiadomości i informacji dotyczących danego zawodu, poprzez czytanie opowiadań, wyświetlanie filmów, różnego rodzaju pokazy, inscenizacje.
3) Dobieranie zajęć plastycznych, technicznych, umuzykalniających zgodnie z daną tematyką.

Założone efekty działań:
1) Zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy poszczególnych zawodów.
2) Poszerzenie oferty, w tym atrakcyjności świetlicy szkolnej.
3) Zaspokojenie zainteresowań dzieci.
4) Integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym.

Po zakończonej innowacji dzieci będą:
- znały, nazywały i rozpoznawały przedstawione zawody
- potrafiły podać charakterystyczne cechy danego zawodu
- szanowały i doceniały pracę dorosłych
- bardziej otwarte w stosunku do innych
- rozróżniały dobre zachowania od negatywnych

Ewaluacja:
1) Przeprowadzenie anonimowej ankiety przed wprowadzeniem innowacji oraz po jej zakończeniu.
2) Sprawdzanie wiedzy uczniów podczas rozmów, pogadanek, w czasie zajęć na świetlicy.

Harmonogram realizacji założonych spotkań:
(Tematyka - Termin realizacji)
1. „Bezpieczni na jezdni” – spotkanie ze Strażnikiem Miejskim - Wrzesień
2. „Przyjaciele zwierząt” – spotkanie z lekarzem weterynarii - Październik
3. „Polska – nasza Ojczyzna” – spotkanie z żołnierzem - Listopad
4. „Poznajemy ptaki” – spotkanie z ornitologiem - Grudzień
5. „Bezpieczne ferie” – spotkanie ze strażakiem - Styczeń
6. „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – spotkanie z pielęgniarką lub stomatologiem - Luty
7. „W świecie muzyki” – spotkanie z muzykiem - Marzec
8. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – spotkanie z fryzjerką - Kwiecień
9. „Lubimy słodkości” – spotkanie z cukiernikiem - Maj
10. „Bezpieczne wakacje” – spotkanie z ratownikiem - Czerwiec