info

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16

# dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@ostroleka.edu.pl.

# Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:
- prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
- wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
- prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
- kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
- promocji szkoły,
- udziału w konkursach,
- organizacji wycieczek,
- ubezpieczenia,
- działań opiekuńczych,
- opieki medycznej,
- udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- prowadzenia nauczania indywidualnego,
- dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,
- korzystania z dziennika elektronicznego,
- kontaktów nauczyciel-rodzic,
- rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody;

# odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:
- dyrektor,
- wicedyrektor,
- sekretarz,
- pracownicy administracji szkolnej,
- pielęgniarka,
- nauczyciele,
- pedagog,
- inspektor ochrony danych osobowych,
- oraz uprawnione organy publiczne;

# Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

# posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

# ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.;

# podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe.